W dzisiejszych czasach właściwie każda firma korzysta z usług bankowych. Posługiwanie się rachunkiem firmowym to z jednej strony wygoda przy realizowaniu płatności, z drugiej często wymóg stawiany przez kontrahentów. W przypadku danin publicznych bądź rozliczeń przekraczających pułap ustalony regulacjami ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej obowiązek korzystania z firmowego konta wynika z przepisów nakazujących przyjęcie rozliczeń w formie bezgotówkowej.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mają możliwość zaliczania opłat ponoszonych w związku z utrzymaniem rachunku, a także płaconych prowizji bankowych w ciężar kosztów uzyskania przychodów. Często jednak drobni przedsiębiorcy zapominają, że istnieje również druga strona medalu, tj. konieczność rozpoznania przychodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na koncie.

Do końca ubiegłego roku obowiązywała zasada, zgodnie z którą za przychody z działalności gospodarczej uznawano odsetki od środków na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku z wykonywana działalnością. Istniały jednak wątpliwości, czy zasada ta dotyczy także środków podatnika zgromadzonych na lokatach terminowych bądź innych formach oszczędzania, nawet jeżeli lokaty te były prowadzone w związku z tą działalnością. Dominował pogląd, że takie przychody powinny być kwalifikowane jako przychody z kapitałów pieniężnych. Potwierdziła to m.in. Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji z 19 marca 2010 r. (IPPB1/415-97/10-2/EC). W piśmie tym jednoznacznie wykazano, że wolne środki pieniężne przechowywane na terminowych lokatach bankowych nie są środkami pieniężnymi związanymi z wykonywaną działalnością, a tym samym odsetki z tytułu przetrzymywania takich środków powinny być kwalifikowane jako przychody z kapitałów pieniężnych.

Od 1 stycznia 2015 r. zasada ta uległa gruntownej modyfikacji. Zgodnie bowiem ze znowelizowanym art. 14 ust. 2 pkt 5 ustawy o PIT przychodem z działalności gospodarczej są również odsetki od środków pieniężnych na rachunkach rozliczeniowych, o których mowa w przepisach prawa bankowego, lub rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą, w tym także odsetki od lokat terminowych oraz innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, tworzonych na tych rachunkach. Tym samym w obecnej sytuacji za przychód z działalności gospodarczej, a zatem ze źródła wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, uznawane są odsetki od lokat terminowych oraz innych form oszczędzania na rachunkach związanych z działalnością gospodarczą.

Nie oznacza to jednak, że osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą musi rozliczyć wszelkie odsetki osiągnięte z tytułu posiadanych lokat czy wkładów oszczędnościowych jako przychody z działalności gospodarczej. Obowiązek ten odnosi się bowiem wyłącznie do tych środków, które zgromadzone są na rachunkach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Te bowiem, które wynikają z wkładów oszczędnościowych bądź lokat lub innych środków na rachunkach niezwiązanych z działalnością gospodarczą, są nadal kwalifikowane jako przychody z kapitałów pieniężnych. Potwierdza to jednoznacznie treść art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT, zgodnie z którym za przychody z kapitałów pieniężnych uznaje się odsetki od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych lub innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 5 ustawy o PIT, a zatem z zastrzeżeniem tych, które zgromadzone są w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Autor jest doradcą podatkowym