- Spółka z o.o. przekazuje obecnym i potencjalnym klientom gadżety reklamowe (o wartości 20–30 zł brutto, m.in. długopisy, kubki, latarki, kalendarze, notesy, naklejki na szyby, flagi, pendrive'y, koszulki, kurtki, breloki, torby). Ponadto wybranym klientom, w szczególności kierownictwu współpracujących firm, przekazuje prezenty o wartości brutto od 200 zł do 1000 zł, m.in.: markowe pióra, zegarki, torby, portfele, jedwabne krawaty. Wszystkie gadżety reklamowe i większość prezentów są opatrzone logo spółki. Czy wydatki na nabycie tych gadżetów i upominków spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? – pyta czytelniczka.

Generalnie kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów, bądź zabezpieczenie lub zachowanie tego źródła przychodów, jeżeli nie są wprost wyłączone z tych kosztów. Związek przyczynowy pomiędzy poniesieniem wydatku a osiągnięciem przychodu bądź zachowaniem lub zabezpieczeniem jego źródła należy oceniać indywidualnie. Z oceny tego związku powinno wynikać, że poniesiony wydatek obiektywnie może się przyczynić do osiągnięcia przychodu bądź służyć zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów. Konieczność poniesienia danego wydatku nie może wynikać z zaniedbań lub sprzecznych z prawem działań podatnika (interpretacja Izby Skarbowej w Katowicach z 18 kwietnia 2011 r., IBPBI/1/423-10/11/ESZ).

Dyskusyjne kategorie...

Wprost wykluczone z kosztów podatkowych są koszty reprezentacji, w szczególności poniesione na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych (art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT).

Przedsiębiorca nie uwzględni ich w rozliczeniach z fiskusem, nawet jeżeli mają związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. Natomiast wydatki poniesione na reklamę, jako niewymienione w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT, w pełnej wysokości mogą powiększyć koszty uzyskania przychodów. Oczywiście pod warunkiem, że wydatki te spełniają kryteria określone w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT

...niełatwe do rozróżnienia

Przepisy ustawy o CIT nie definiują ani pojęcia „reprezentacja", ani „reklama". Wątpliwości czytelnika co do kwalifikacji opisanych w pytaniu wydatków mogą wynikać właśnie z braku tych definicji. Poza tym to temat, który ciągle pojawia się w sporach przedsiębiorców z fiskusem. Rozróżnienie poniesionych wydatków na mające charakter reklamy i reprezentacji ma ważne znaczenie z punktu widzenia możliwości ich zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów, gdyż wydatki na reprezentację nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, pomimo że spełniają definicję kosztu uzyskania przychodów z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT.

Reprezentacja w znaczeniu słownikowym to „okazałość, wytworność, świadcząca o czyimś bogactwie lub wysokiej pozycji społecznej" (Nowy Słownik Języka Polskiego, pod. red. E. Sobol, Warszawa 2003, s. 838).

Przenosząc definicję słownikową do rozliczeń podatkowych, można przyjąć, że reprezentacja to występowanie w imieniu podatnika (firmy) wiążące się z okazałością, wytwornością, w celu wywołania jak najlepszego wrażenia przy reprezentowaniu firmy. Celem wydatków na reprezentację jest m.in. kształtowanie i utrwalanie określonego wizerunku zewnętrznego firmy w oczach klientów, kontrahentów i opinii publicznej (interpretacja Izby Skarbowej w Katowicach z 29 sierpnia 2014 r., IBPBI/2/423-677/14/IŻ; interpretacja Izby Skarbowej w Poznaniu z 9 marca 2012 r., ILPB3/423-589/ 11-4/JG).

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Właściwy wizerunek to taki, który może sprawić, że kształtowany dzięki reprezentacji „obraz przedsiębiorcy" przełoży się na nabywanie jego produktów lub usług. Świadome kształtowanie takiego wizerunku przez podatników ma na celu stworzenie takiego wyobrażenia o przedsiębiorcy, które spowoduje pozytywne postrzeganie tegoż przedsiębiorcy przez osoby zewnętrzne, które z kolei będzie zachętą do podjęcia rozmów, współpracy, zakupów jego produktów czy usług (interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie z 29 kwietnia 2011 r., IPPB5/423-61/11-4/JC).

Reklama to działania podmiotu gospodarczego kształtujące popyt na dane towary, usługi lub markę, poprzez poszerzenie wiedzy o nich, mające na celu zachęcenie jak największej liczby potencjalnych klientów do zakupu towarów lub usług tego podmiotu gospodarczego (interpretacja Izby Skarbowej w Katowicach z 29 sierpnia 2014 r., IBPBI/2/423-677/14/IŻ; interpretacja Izby Skarbowej w Poznaniu z 2 lutego 2012 r., ILPB3/423-518/ 11-3/JG).

Ocena charakteru wydatku (cel reprezentacyjny czy reklamowy) możliwa jest na podstawie całokształtu działalności prowadzonej przez podatnika, rozmiarów wydatków, ich jednostkowej wartości, ustalenia kręgu osób, do których jest skierowana, okoliczności wręczania prezentów, itp. i powinna być dokonywana każdorazowo przez podatnika, który prowadząc działalność gospodarczą może najlepiej dokonać właściwej kwalifikacji danego wydatku pod kątem funkcji, jaką będzie spełniać w firmie (interpretacja Izby Skarbowej w Poznaniu z 14 listopada 2011 r., ILPB3/423-358/ 11-6/MM).

Nazwa lub skrót

Reklama może być realizowana za pomocą rozmaitych środków wyrazu oraz przy użyciu zróżnicowanych środków przekazu, w tym poprzez rozpowszechnianie logo firmy.

Fiskus się zgadza, że logo może obejmować zarówno nazwę przedsiębiorcy, jej skrót jak też nazwę konkretnego produktu lub usługi (interpretacja Izby Skarbowej w Poznaniu z 14 listopada 2011 r., ILPB3/423-358/11-6/MM; interpretacja Izby Skarbowej w Katowicach z 18 kwietnia 2011 r., IBPBI/1/423-10/ 11/ESZ).

Jednak trzeba być ostrożnym. Samo oznaczenie przedmiotu logo firmy lub marką wyrobu sprzedawanego przez spółkę czy też marką wyrobu wraz z elementami wartościującymi nie przesądza jeszcze o jego reklamowym charakterze. Przekazywanie prezentów o dużej wartości, mimo że są oznakowane we wskazany wyżej sposób, wskazuje na to, że jest to de facto reprezentacja. Tak uznała Izba Skarbowa w Poznaniu w interpretacji z 19 stycznia 2009 r. (ILPB3/423-706/08-2/MC).

Gadżety nielimitowane

Wydatki poniesione na zakup gadżetów opatrzonych logo firmy lub produktu są kosztem uzyskania przychodów.

Organy podatkowe przyjmują, że w przypadku materiałów reklamowych o niewielkiej wartości wydawanych masowo klientom, mamy do czynienia z reklamą, polegającą na promowaniu przedsiębiorstwa bez konieczności jednoczesnego bezpośredniego promowania oferowanych towarów bądź usług. Innymi słowy, jeżeli wartość jednostkowa gadżetów i upominków będzie niska oraz ich rozdysponowanie będzie miało charakter masowy, to wydatki poniesione na ich zakup nie będą spełniały kryterium okazałości czy wystawności, tj. elementów wyznaczających granice reprezentacji (interpretacja Izby Skarbowej w Katowicach z 29 sierpnia 2014 r., IBPBI/2/423-677/14/IŻ; interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie z 19 kwietnia 2013 r., IPPB5/423-100/ 13-3/MK).

Przykład

Firma A poniosła wydatki na nabycie gadżetów reklamowych z logo (długopisy, kubki, smycze, notesy, kalendarzyki), których wartość nie przekracza kilkunastu złotych. Gadżety te mają być rozdawane potencjalnym klientom podczas akcji promocyjnych. Wydatki poniesione na nabycie gadżetów mogą być dla firmy A kosztem uzyskania przychodów.

Uwaga! Przekazując gadżety nieposiadające oznaczeń (logo) podatnika, należy się liczyć z zakwestionowaniem tych wydatków jako kosztów. Organy podatkowe argumentują, że takie upominki nie noszą oznaczeń, przez co nie promują logo lub marki firmy podatnika (interpretacja Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 21 października 2010 r., ITPB3/ 423-406/10/PS).

Oznaczone, ale droższe

Natomiast w przypadku przekazywania prezentów (upominków) o wyższej wartości wyselekcjonowanym kontrahentom lub potencjalnym kontrahentom, mimo że będą one oznakowane logo firmy, gdy celem wydatku jest tworzenie pozytywnego wizerunku firmy i budowa odpowiednich relacji z klientami, wydatki takie będą miały charakter reprezentacyjny i w efekcie nie będą mogły zostać uznane za koszty uzyskania przychodów (interpretacja Izby Skarbowej w Katowicach z 19 kwietnia 2011 r., IBPBI/1/423-12/11/ESZ; interpretacja Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 18 lutego 2011 r., ITPB1/443-1132a/ 10/AD).

Przykład

Firma A przekazała dyrektorom kilku współpracujących firm drogie portfele oznaczone logo firmy (wartość brutto około 300 zł). Wydatków poniesionych na zakup ten firma A nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, gdyż są to koszty reprezentacji.

Jak zauważyła Izba Skarbowa w Katowicach w interpretacji z 19 kwietnia 2011 r. (IBPBI/1/423-12/11/ESZ), przepisy o CIT „(...) nie określają jednoznacznie progu wartościowego, który wskazywałby czy wydatek o określonej wysokości można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, czy też nie. Nie można jednak uznać, iż w sytuacji, kiedy możliwości finansowe danego podmiotu gospodarczego są większe, to wartość upominku przekazywanego kontrahentom może być wyższa. Ponadto nie można również uznać, iż określenie progu wartości danego upominku uzależnione jest od tego, komu zostanie przekazany, np. upominki przekazywane kadrze kierowniczej mogą mieć wyższą wartość niż upominki przekazywane klientom masowym. (...)."

Które prezenty z logo pomniejszą koszty

Wydatki na zaopatrzone w logo podatnika:

Koszt podatkowy

Potwierdzenie

upominki o relatywnie niewielkiej wartości przekazywanych klientom masowym (w tym potencjalnym), przede wszystkim gadżety reklamowe

tak

interpretacja Izby Skarbowej w Katowicach z 18 kwietnia 2011 r. (IBPBI/1/423-10/ 11/ESZ)

prezenty o relatywnie wysokiej wartości przekazywane określonej wyselekcjonowanej grupie klientów (w tym potencjalnych)

nie

Uwaga! Jeżeli upominki, tak gadżety reklamowe jak i prezenty o znacznej wartości, byłyby przekazywane nie masowo, lecz wyselekcjonowanym klientom, to istnieje ryzyko, że organy podatkowe uznają je za koszty reprezentacji, a w konsekwencji wyłączą z kosztów uzyskania przychodów (por. interpretację Izby Skarbowej w Poznaniu z 12 października 2012 r., ILPB3/423-307/11/12-S/EK).

Autor jest doradcą podatkowym