Składniki majątku kwalifikowane jako środki trwałe podlegają amortyzacji. Proces ten w aspekcie podatkowym oznacza stopniowe przenoszenie wartości początkowej takiego składnika majątku w ciężar kosztów uzyskania przychodów, co jest odzwierciedleniem skutków jego zużycia i stopniowej utraty wartości. Trzeba jednak pamiętać, że aby możliwe było zaliczenie odpisów amortyzacyjnych do kosztów podatkowych, konieczne jest ich rozliczanie według zasad przyjętych w ustawie o PIT.

Z punktu widzenia przedsiębiorcy-podatnika zazwyczaj optymalnym finansowo rozwiązaniem jest możliwie jak najszybsza, a wręcz jednorazowa amortyzacja. Jednorazowy odpis w stosunku do składników majątku uznawanych za środki trwałe możliwy jest, gdy ich wartość początkowa nie przekracza 3500 zł (art. 22f ust. 3 ustawy o PIT). Dotyczy on także samochodów osobowych. W przypadku droższych pojazdów często pojawia się pytanie o możliwość jednorazowego odpisu amortyzacyjnego na zasadach przewidzianych w art. 22k ust. 7 ustawy o PIT (amortyzacja jednorazowa traktowana jako pomoc de minimis). Niestety, rozwiązanie to nie jest dopuszczalne w stosunku do samochodów osobowych, co oznacza, że amortyzowanie takiego środka trwałego powinno się odbywać na zasadach ogólnych. Tutaj regułą jest, że podstawowa stawka amortyzacji dla samochodów osobowych wynosi 20 proc., co oznacza amortyzację przez okres pięciu lat.

W określonych przypadkach możliwe jest jednak jej przyspieszenie. Otóż zgodnie z art. 22 i ust. 2 pkt 2 ustawy o PIT istnieje możliwość skrócenia amortyzacji rozliczanej według normatywnych stawek. W przypadku środków transportu przewidziana bowiem została opcja podwyższenia stawki amortyzacyjnej o współczynnik 1,4. Przy czym rozwiązanie takie jest dopuszczalne wyłącznie wobec środków trwałych używanych bardziej intensywnie w stosunku do warunków przeciętnych albo wymagających szczególnej sprawności technicznej. W razie zaistnienia tych warunków podatnik może więc dokonywać odpisów amortyzacyjnych według stawki 28 proc. (20 proc. x 1,4).

Warto jednak zwrócić uwagę na kolejną metodę, która prowadzi do skrócenia okresu amortyzacji. Zgodnie z art. 22j ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT podatnicy, z zastrzeżeniem art. 22l, mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika. Z tym że okres amortyzacji środków transportu, w tym samochodów osobowych, nie może być krótszy niż 30 miesięcy. Możliwość takiego ustalenia stawki amortyzacyjnej, a w efekcie skrócenia okresu rozliczania tych odpisów do 2,5 roku, jest dopuszczalna wyłącznie w przypadku samochodów ulepszonych bądź używanych. Pojęcia te mają charakter ścisły i muszą być rozumiane stosownie do definicji zawartych w ustawie o PIT.

I tak za:

- używane środki trwałe uznaje się takie, w stosunku do których podatnik udowodni, że przed ich nabyciem były wykorzystywane co najmniej przez okres sześciu miesięcy (art. 22j ust 2 pkt 1 ustawy o PIT).

- ulepszone środki trwałe uznaje się te, w stosunku do których przed wprowadzeniem do ewidencji wydatki poniesione przez podatnika na ich ulepszenie stanowiły co najmniej 20 proc. wartości początkowej.

Amortyzując samochód osobowy, trzeba także pamiętać o istniejącym ograniczeniu. Mianowicie zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość 20 000 euro przeliczonej na złote według kursu średniego euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania samochodu do używania.

Autor jest doradcą podatkowym

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ