Osoba, która świadczy usługi kulturalne, nie musi płacić VAT. Tak wynika z interpretacji Izby Skarbowej w Katowicach.

Wystąpił o nią prowadzący działalność gospodarczą muzyk. Jest kierownikiem zespołu, w którym zatrudnia kilka osób na umowę o dzieło. Wykonują własne utwory i przeróbki innych. Przedsiębiorca świadczy usługi dla domów kultury, klubów sportowych, firm, agencji reklamowych, urzędów miast i gmin. Otrzymuje za to honorarium. Jego działalność jest sklasyfikowana jako usługi artystów wykonawców.

Muzyk podkreślał we wniosku o interpretację, że jest twórcą w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, gdyż elementami składowymi wykonywanych przedstawień artystycznych są jego kompozycje, aranżacje wokalne i muzyczne oraz przygotowanie i reżyseria koncertów (zresztą sam bierze w nich udział). W związku z tym może korzystać ze zwolnienia z VAT.

Co na to fiskus? Przypomniał, że zwolnienie jest odstępstwem od zasady powszechności i równości opodatkowania. Dlatego możliwe jest wyłącznie w razie wykonywania ściśle określonych w przepisach czynności.

Takim przepisem jest m.in. art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o VAT. Zwalnia on z podatku usługi kulturalne świadczone przez indywidualnych twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów, w tym za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania utworów.

Czy muzyk świadczy takie usługi? Zdaniem skarbówki z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynika, że tak. Mówi ona, że artystycznymi wykonaniami są w szczególności działania aktorów, recytatorów, dyrygentów, instrumentalistów, wokalistów, tancerzy i mimów oraz innych osób w sposób twórczy przyczyniających się do ich powstania.

Twórcą jest natomiast każda osoba prowadząca działalność, w której efekcie powstaje utwór. Jest nim każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Przedmiotem prawa autorskiego są też utwory muzyczne i słowno-muzyczne, sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne, audiowizualne (w tym filmowe).

Reasumując, świadczone przez artystę usługi, polegające na wystawianiu przedstawień artystycznych w postaci koncertów wspólnie z innymi artystami zatrudnianymi przez niego na podstawie umów o dzieło, korzystają ze zwolnienia z VAT.

Nieopodatkowane są też usługi kulturalne świadczone przez podmioty prawa publicznego lub inne uznane na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym lub wpisane do rejestru instytucji kultury.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

numer interpretacji: IBPP3/4512-48/15/MN