Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z 14 stycznia 2015 r. (III SA/Po 1155/14).

Podatnik korzystał w ramach prowadzonej działalności gospodarczej z własnego śmigłowca do lotów służbowych. Nie posiadał certyfikatu przewoźnika lotniczego ani koncesji na wykonywanie usług lotniczych, nie świadczył także usług w zakresie przewozu osób i ładunku.

Organ podatkowy wydał decyzję, w której uznał, że loty śmigłowca nie miały charakteru komercyjnego, a zatem nie znajdują w tym przypadku zastosowania przepisy prawa dotyczące zwolnienia od akcyzy paliwa lotniczego. Określił więc podatnikowi wysokość zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym. Zdaniem organu zwolnienie od akcyzy dotyczy sytuacji, gdy przewóz osób lub towarów statkiem powietrznym służy wyłącznie świadczeniu odpłatnych usług lotniczych.

Podatnik nie zgodził się ze stanowiskiem organu i wniósł skargę do WSA w Poznaniu, w której odwołał się do orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE (C-79/10) oraz do art. 14 ust. 1 lit. b dyrektywy Rady 2003/96/WE z 27 października 2003 r., będących podstawą wydania decyzji. Wskazał, że istnieje rozbieżność między wersjami językowymi tego przepisu. Wersja niemiecka, która była przedmiotem badania przez TS UE, posługuje się terminem „niehandlowe loty prywatne", natomiast wersja angielska i francuska odsyłają wyłącznie do działalności rekreacyjnej. Zdaniem podatnika rozbieżności językowe, użycie terminu „prywatne loty o charakterze rekreacyjnym" oraz sformułowanie „w celach innych niż gospodarcze" przesądziły o zwolnieniu z akcyzy.

Sąd oddalił skargę. Jego zdaniem w przedmiotowej sprawie zasadnicze znaczenie ma ustawa o podatku akcyzowym z 2008 r. (poza styczniem 2009 r., gdzie zastosowanie ma ustawa z 2004 r.). Określa ona opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych oraz kwestie dotyczące oznaczeń w zakresie akcyzy. Podatnik źle zrozumiał pojęcie „prywatne loty o charakterze niekomercyjnym". Zwolnienie nie obejmuje bowiem paliwa używanego do lotów o charakterze rekreacyjnym.

—Patrycja Niemczyk, współpracowniczka zespołu zarządzania wiedzą podatkową firmy Deloitte

Komentarz eksperta

Andrzej Szudy, konsultant w krakowskim biurze Deloitte Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Wyrok WSA w Poznaniu wpisuje się w linię orzeczniczą sądów administracyjnych, która zasadniczo opiera się na wyroku TS UE z 1 grudnia 2011 r. (C-79/10). Główna konkluzja przyjmowanych rozstrzygnięć sprowadza się do stwierdzenia, że jedynie podatnicy świadczący usługi odpłatnych przewozów lotniczych mogą korzystać ze zwolnienia od akcyzy w stosunku do nabywanego paliwa lotniczego.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Problem ze stosowaniem komentowanego zwolnienia wynika ze sposobu implementacji do krajowego porządku prawnego unormowań zawartych w dyrektywie Rady 2003/96/WE. Dyrektywa wyklucza bowiem zastosowanie zwolnienia w przypadku „prywatnych lotów niehandlowych", natomiast polska ustawa – w przypadku „prywatnych lotów o charakterze rekreacyjnym" rozumianych jako użycie posiadanego statku powietrznego w celach innych niż gospodarcze. Zaprezentowane przez WSA w Poznaniu stanowisko wydaje się również nie uwzględniać użytego w ustawie zwrotu „w szczególności", który nie powinien zasadniczo stać na przeszkodzie, aby w przypadku wykorzystania omawianych wyrobów na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej zwolnienie mogło przysługiwać również innym podmiotom niż świadczące usługi odpłatnych przewozów lotniczych. Trudno także utożsamić loty o charakterze rekreacyjnym z jednoznacznie biznesowym wykorzystaniem statków powietrznych. To właśnie interpretacja pojęcia „rekreacyjny charakter lotów" jest źródłem największych wątpliwości w tej i podobnych sprawach.

Przywoływany przez sądy krajowe wyrok TS UE dotyczy zgodności z dyrektywą niemieckich przepisów, które wprost odnoszą się do przedsiębiorstw żeglugi powietrznej, na które nałożony jest, w myśl odpowiednich regulacji, obowiązek posiadania zezwolenia na wykonywanie takiej działalności. Gdyby nawet przyjąć, że celem dyrektywy było wprowadzenie takiego ograniczenia jak w niemieckich przepisach (tj. ograniczenia możliwości stosowania zwolnienia wyłącznie do podmiotów świadczących komercyjnie usługi lotnicze), to w żaden sposób nie wynika ono wprost z polskich unormowań. W komentowanej sprawie pominięto tym samym istotną zasadę, według której w przypadku nieodpowiedniej implementacji dyrektyw podatnicy mają się prawo powołać na korzystniejsze dla siebie przepisy krajowe, ponieważ nie powinni ponosić negatywnych konsekwencji niewłaściwej implementacji. Warto również dodać, że przed ogłoszeniem wyroku TS UE organy podatkowe nie odmawiały podatnikom prawa do zwolnienia w analogicznych sytuacjach. Diametralna zmiana stanowiska przy niezmienionym stanie prawnym może wskazywać na przyjęcie przez organy profiskalnych rozwiązań, które znajdują akceptację sądów, czego przykładem może być komentowany wyrok.