Spór w sprawie dotyczył obowiązku składania informacji podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (druk CIT-ST).

We wniosku o interpretację spółka wyjaśniła, że prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Tak rozbudowana i skomplikowana technicznie i technologicznie infrastruktura wymaga profesjonalnej i mobilnej kadry. Firma przedstawiła też swoją strukturę organizacyjną. Tłumaczyła, że w umowach jako miejsce wykonywania pracy określono teren powiatu. Siedzibą spółki jest miasto, a działalność prowadzona jest na terenie powiatu. Podatniczka zapytała czy musi składać CIT-ST.

Fiskus odpowiedział, że tak. W ocenie urzędników o istnieniu zakładu (oddziału) w rozumieniu art. 28 ust. 1 ustawy o CIT, a w konsekwencji o konieczności składania informacji CIT-ST, decyduje określone w umowie o pracę miejsce świadczenia pracy pracownika. Uznali, że określenie w umowach o pracę jako miejsca wykonywania pracy obszaru powiatu, czyli obszaru działalności spółki, daje możliwość wskazania poszczególnych gmin. Tym samym oznacza posiadanie przez spółkę zakładów (oddziałów) w rozumieniu art. 28 ust. 1 ustawy o CIT. Brak wskazania w umowie o pracę dokładnego adresu miejsca wykonywania pracy przez danego pracownika jest w tej sytuacji okolicznością bez znaczenia. Podatniczka z pewnością dysponuje bowiem danymi w jakim miejscu pracownik najczęściej wykonuje pracę. Jest to równoznaczne z obowiązkiem przekazywania odpowiednich udziałów w CIT do jednostek samorządu terytorialnego właściwych dla oddziałów spółki i sporządzania informacji CIT-ST.

Spółka zaskarżyła interpretację i wygrała. WSA w Szczecinie nie zgodził się, że pracodawca, który ustala w umowie o pracę miejsca świadczenia pracy poprzez wskazanie powiatu (obejmującego kilka gmin), ma obowiązek wskazania każdorazowo gminy jako miejsca najczęściej wykonywanej pracy przez pracownika. WSA uznał, że zakładem (oddziałem) podatnika, o którym mowa w art. 28 ustawy o CIT i art. 10 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, nie jest wyodrębniona organizacyjnie część struktury podatnika, będącego osobą prawną, wyposażona w odpowiedni substrat ludzki, zorganizowana na zasadach ustalonych w regulacjach wewnętrznych tej osoby prawnej. Takim zakładem (oddziałem) podatnika może być wyłącznie miejsce wykonywania pracy, o którym mowa w art. 10 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

W ocenie WSA w przypadku określenia w umowie o pracę miejsca jej świadczenia, obejmującego obszar powiatu (kilku gmin), nie da się ustalić uprawnionej gminy. Dla potrzeb ustalenia dochodów z tytułu udziału jest we wpływach z CIT - wyodrębnionym organizacyjnie zakładem (oddziałem) jest określone w umowie o pracę z konkretnym pracownikiem miejsce świadczenia pracy. Nie ma więc znaczenia, czy w danym miejscu świadczenia pracy znajduje się biuro oddziału (zakładu). Istotne jest natomiast, aby miejsce świadczenia pracy określone było w umowie o pracę, i aby położone było na obszarze jst innej, niż jednostka samorządu terytorialnego właściwa dla siedziby podatnika. Jeśli zatem miejsce pracy pracownika zostanie zakwalifikowane jako siedziba pracodawcy, to wówczas nie ma obowiązku sporządzania informacji na druku CIT-ST, a z takim przypadkiem mamy do czynienia w niniejszej sprawie. Twierdzenie, że kiedy praca jest wykonywana w więcej niż jednym miejscu pracy, rozstrzygające jest to gdzie pracownik najczęściej wykonuje pracę, sąd uznał za niedopuszczalne.

Wyrok WSA w Szczecinie z 26 lutego 2015 r. (I SA/Sz 1178/14).

—oprac. Aleksandra Tarka

Bartosz Matusik, doradca podatkowy w DLA Piper Wiater sp.k.

WSA w Szczecinie wydał ważne orzeczenie dla podmiotów, których pracownicy mają miejsce pracy określone jako teren co najmniej dwóch gmin. Sąd nie zgodził się z prezentowanym przez organy poglądem, że w deklaracji CIT-ST należy wykazać gminę, w której dany pracownik wykonuje większą część pracy.

Autopromocja
CYFROWA.RP.PL

Jak cyfrowa rewolucja wpływa na biznes i życie codzienne

CZYTAJ WIĘCEJ

CIT-ST to deklaracja, którą składają podmioty zatrudniające osoby wykonujące pracę na terenie gmin innych niż ta, w której położona jest siedziba pracodawcy. Na podstawie zawartych w deklaracji danych odpowiednia część wpływów z podatku dochodowego jest dzielona pomiędzy odpowiednie gminy.

Sąd przyznał, że zakładem pracy na potrzeby ustalania obowiązku złożenia CIT-ST jest miejsce wykonywania pracy określone w umowie o pracę. Taki wniosek wynika bezpośrednio z obowiązujących przepisów. Dodatkowo, istnienie zakładu pracy na potrzeby ustalania obowiązku złożenia CIT-ST nie wymaga, by zakład był organizacyjnie wyodrębniony, był związany z istnieniem np. biura, magazynu itp. Za zakład pracy można więc uznać terytorium gminy, jeśli umowa o pracę wskazuje to terytorium jako miejsce wykonywania pracy.

Sąd wskazał jednak, że nie mają podstaw twierdzenia o potrzebie szacunkowego określania, na terenie której gminy praca jest wykonywana w przeważającym stopniu. Jeśli miejsce wykonywania pracy wynikające z umowy o pracę obejmuje teren więcej niż jednej gminy, to niemożliwe jest określenie tzw. uprawnionej gminy, czyli gminy, którą należy wskazać w deklaracji CIT-ST.

Wniosek z komentowanego orzeczenia jest taki, że podmioty zatrudniające np. serwisantów, przedstawicieli handlowych oraz innych pracowników, którzy z natury wykonywanej pracy przemieszczają się na terenie wielu gmin i ich miejsce wykonywania pracy zostało określone jako teren tych gmin, nie muszą składać CIT-ST.