Ustawodawca nałożył na podatników obowiązek złożenia urzędom skarbowym zeznania według ustalonego wzoru o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym (art. 27 ust. 1 ustawy o CIT). Mają na to czas do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym terminie muszą wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku. U podatników CIT rok podatkowy zasadniczo trwa 12 miesięcy i może, ale nie musi, pokrywać się z rokiem kalendarzowym.

Rok podatkowy może również trwać w określonych przypadkach krócej bądź dłużej. Jest to możliwe np. w sytuacji, gdy z odrębnych przepisów wynika obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych (sporządzenia bilansu) przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego. Wówczas za rok podatkowy uważa się okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych (art. 8 ust. 6 ustawy o CIT). Taki obowiązek w przypadku likwidacji spółki kapitałowej wynika z art. 12 ust. 2 pkt 6 ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym księgi rachunkowe zamyka się na dzień poprzedzający dzień postawienia jednostki w stan likwidacji lub ogłoszenia upadłości. Natomiast zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 ustawy o rachunkowości księgi podatkowe otwiera się na dzień rozpoczęcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości – w ciągu 15 dni od dnia zaistnienia tych zdarzeń. Nakłada to na spółki obowiązek złożenia dwóch zeznań podatkowych, a gdy likwidacja trwa dłużej niż rok – kolejnych zeznań na koniec każdego roku obrotowego, a następnie na dzień zakończenia likwidacji.

Przykład

Spółka z o.o. została postawiona w stan likwidacji 1 marca 2015 r. W jakim terminie będzie zobowiązana do złożenia zeznania podatkowego za 2015 r., zakładając, że rok podatkowy pokrywał się z rokiem kalendarzowym?

Spółka będzie zobowiązana złożyć dwa zeznania podatkowe za 2015 r.: pierwsze w terminie do 31 maja 2015 r., a drugie do końca marca 2016 r.

Uwaga! od 1 stycznia 2014 r. przepisy dotyczące dochodu otrzymanego w związku z likwidacją spółki z o.o. oraz akcyjnej obowiązują również w przypadku likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej.

Autorka jest konsultantką podatkową w ECDDP Spółka Doradztwa Podatkowego