Rz: Jakie warunki powinien spełnić przedsiębiorca, który kupił urządzenie o wartości poniżej 3500 zł i chce ten zakup jednorazowo rozliczyć?

Waldemar Knap: W przypadku zakupu środka trwałego o wartości równej lub niższej niż 3500 zł można zrobić odpis amortyzacyjny jednorazowo, odpisując 100 proc. jego wartości początkowej. Przypomnijmy, że do środków trwałych zalicza się m.in. maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy oraz ulepszenia w obcych środkach trwałych. Warto jednak zaznaczyć, że jeśli wartość urządzenia nie przekracza 3500 zł, to podatnik ma do wyboru trzy rozwiązania.

Jakie możliwości ma więc przedsiębiorca?

Po pierwsze, może nie zaliczać danego składnika majątkowego do środków trwałych. Wówczas wydatki związane z nabyciem danego urządzenia zaliczy bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów. Jeśli przykładowo zrealizuje zakup w maju i w maju przekaże składnik majątku do używania, to w tym samym miesiącu odliczy jednorazowo koszty.

Po drugie, możliwe jest zaliczenie danego składnika majątku odpowiednio do środków trwałych, a następnie jednorazowe jego zamortyzowanie. Jednorazowy odpis ujmuje się w miesiącu oddania składnika majątku do używania albo w miesiącu następnym. Różnica polega na tym, że dane urządzenie trzeba wprowadzić do ewidencji. Poza tym, jeśli zakup nastąpi w maju, to przedsiębiorca może wykazać koszty w rozliczeniu za maj albo za czerwiec.

Istnieje też trzecia możliwość. Podatnicy mogą amortyzować składniki majątkowe na analogicznych zasadach jak wszystkie inne środki trwałe, według wykazu stawek.

Które rozwiązanie można uznać na najkorzystniejsze?

Wszystko zależy od indywidualnej oceny i od tego, w jaki sposób przedsiębiorca chce kształtować podstawę opodatkowania. Każde z tych rozwiązań ma swoje zalety. Pierwszy wariant, czyli bezpośrednie zaliczenie do kosztów, jest korzystne dla przedsiębiorców, którzy osiągnęli w danym miesiącu wysokie przychody, a jednorazowe odliczenie kosztów pozwoli im zapłacić niższy podatek. Podobny efekt uzyskają osoby, które wybiorą drugie rozwiązanie, czyli jednorazową amortyzację. W tym przypadku odliczenie można zrobić w miesiącu oddania danego urządzenia do używania lub w miesiącu następnym. Są to rozwiązania sprawdzone i często stosowane przez przedsiębiorców. Trzeci wariant, czyli amortyzacja według właściwej stawki jest korzystna w sytuacji, gdy przedsiębiorca ma w danym okresie niskie przychody i nie zależy mu na uzyskaniu wysokich kosztów.

Czy podatnik musi zrobić korektę, jeśli skorzystał z jednorazowej amortyzacji, a np. dane urządzenie nie spełnia definicji środka trwałego?

Co do zasady, nie. Nawet jeśli dany zakup nie spełnił definicji środka trwałego, a jego wartość była niższa niż 3500 zł, to efekt podatkowy pozostaje bez zmian. Korekta może być jednak konieczna, gdy podatnik zaliczył odpis do kosztów w miesiącu przekazania składnika majątku do używania albo w miesiącu następnym, a data, w której dany koszt należy potrącić na zasadach ogólnych będzie inna. Bezwzględnie natomiast należy skorygować deklarację, jeśli dany zakup w ogóle nie może być uznany za koszt podatkowy, bo np. nie ma związku z prowadzoną działalnością.

—rozm. Monika Pogroszewska