Ważne zmiany dla handlujących w Internecie. 13 pytań na które warto znać odpowiedzi

Co zakłada dyrektywa DAC7? Jakie obowiązki nakłada dyrektywa na platformy sprzedażowe, a jakie na sprzedawców? Odpowiadamy na najważniejsze pytania dot. dyrektywy DAC7, raportowania danych i kontrolowania nieprawidłowości.

Publikacja: 24.06.2024 11:04

Ważne zmiany dla handlujących w Internecie. Na te pytania warto znać odpowiedzi

Ważne zmiany dla handlujących w Internecie. Na te pytania warto znać odpowiedzi

Foto: Adobe Stock

Od 1 lipca 2024 r. zacznie obowiązywać w Polsce unijna dyrektywa DAC7. Jeżeli prezydent podpisze ustawę o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw, istotne zmiany czekają sprzedawców korzystających z platform internetowych takich, jak m.in. OLX, Allegro, czy Vinted. Oto najważniejsze pytania i odpowiedzi na temat zmian prawnych.

Dyrektywa DAC7. Jakie zmiany w zakresie raportowania danych przez platformy sprzedażowe?

Dyrektywa DAC7, czyli Dyrektywa Rady UE 2021/514 z dnia 22 marca 2021 r., rozszerza współpracę państw Unii Europejskiej w zakresie wymiany informacji podatkowych oraz wprowadza nowe obowiązki sprawozdawcze. Adresatami tejże dyrektywy są platformy sprzedażowe, które umożliwiają dokonywanie czynności takich jak sprzedaż towarów i usług wykonywanych osobiście, najem nieruchomości oraz udostępnianie środka transportu.

W dzisiejszych czasach wiele z naszych działań przeniosło się do sieci. To tam utrzymujemy kontakty społeczne, szukamy rozrywki lub też właśnie dokonujemy zakupów. Dyrektywa DAC7 jest więc niejako odpowiedzią organów Unii Europejskiej na przeniesienie działań do sfery cyfrowej.

Czytaj więcej

Dyrektywa DAC7. Tak straszna, jak alarmują media? Wyjaśniamy handlującym w internecie

Skutki wprowadzenia dyrektywy DAC7 dla sprzedawców działających na platformach sprzedażowych?

Dyrektywa DAC7 nie nakłada na sprzedawców nowych obowiązków podatkowych, ani też nie wprowadza żadnego nowego podatku. Jednak trzeba pamiętać, że nie została ona wprowadzona bez celu. Pośrednio, dotyczy ona każdego sprzedawcy dokonującego transakcji przy pomocy platform sprzedażowych tj. olx, allegro, vinted czy booking, gdyż to jego dane mogą znaleźć się we wspomnianym raporcie. Nieważne zatem czy jesteś mamą, która sprzedaje ubranka po swoim dziecku, czy też prowadzisz firmę z wielomilionowym obrotem, jeśli przekroczyłeś wyznaczone pułapy transakcji, o twojej sprzedaży w sieci dowie się skarbówka.

Allegro i OLX a dyrektywa DAC7. Jakie ważne zmiany dla mnie wprowadza dyrektywa DAC7?

Choć samo raportowanie nie jest obowiązkiem sprzedawców, to jednak są oni głównym obiektem zainteresowania autorów Dyrektywy. A dokładniej, pożądane są informacje o ich transakcyjnych działaniach w sieci. Zatem, choć sami sprzedający nie mają obowiązków sprawozdawczych wobec fiskusa, to nie oznacza, że działania związane z wdrożeniem Dyrektywy nie dotkną ich wcale. Przede wszystkim musimy mieć świadomość, że jeśli przekroczymy wyznaczone progi transakcyjne, to zostaniemy uwzględnieni w raporcie danej platformy, a nasze dane trafią do organów podatkowych. Po drugie, platformy sprzedażowe muszą do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej dostarczyć konkretne dane sprzedawcy. W przypadku osoby fizycznej będą to m.in. imię i nazwisko, adres, numer PESEL lub NIP, data urodzenia oraz numer identyfikacyjny VAT, jeżeli jest dostępny, a także numer rachunku bankowego. W przypadku osób wynajmujących nieruchomości będą to nawet numery ksiąg wieczystych udostępnianych obiektów czy liczba dni przez które obiekt był wynajmowany. Zatem Allegro, OLX i inne platformy będą zmuszone do pozyskania i gromadzenia danych swoich użytkowników. My zaś, jako sprzedający, powinniśmy mieć świadomość z jakiego powodu udostępniamy tak szczegółowe dane operatorowi platformy.

Gromadzenie i przekazywanie danych do szefa KAS. Jakie są obowiązki platform sprzedażowych na mocy dyrektywy DAC7?

Platformy sprzedażowe zostały zobowiązane do okresowego raportowania informacji o sprzedających, którzy dokonują transakcji z wykorzystaniem ich interfejsu. Przede wszystkim platformy sprzedażowe będą zobowiązane do pozyskania szerszego zakresu danych od swoich użytkowników, niż to miało miejsce do tej pory. Dodatkowo, operatorzy platform są zobowiązani do gromadzenia danych nie tylko o podmiotach sprzedających, ale i o samych dokonywanych transakcjach. Muszą je odpowiednio przetworzyć i opracować np. wynagrodzenia powinny być zaprezentowane w okresach kwartalnych. Operatorzy będą musieli zweryfikować, czy dany sprzedawca przekroczył wskazane ustawą progi dotyczące liczby i wartości dokonywanych transakcji i powinien być objęty raportowaniem. Dodatkowo z raportu wyłączyć powinni zgodnie z ustawą np. podmioty notowane na giełdzie.

DAC7: jakie moje dane i informacje o mojej aktywności będą musiały przekazywać platformy do fiskusa?

Jeżeli chodzi o dane identyfikujące sprzedawcę będącego osobą fizyczną, raportowaniu będą podlegały takie dane jak: imię i nazwisko, adres, data urodzenia, numer PESEL lub NIP, lub inny numer identyfikacyjny tzw. TIN nadany przez inne państwo, a w przypadku braku nadania takiego numeru – miejsce urodzenia sprzedawcy, a także numer identyfikacyjny VAT, jeżeli jest dostępny.

Natomiast jeśli chodzi o dane identyfikujące sprzedawcę podlegającego raportowaniu będącego podmiotem, będzie to: nazwa firmy, jej adres, numer REGON i numer NIP lub TIN nadany przez inne państwo, numer identyfikacyjny VAT, jeżeli jest dostępny, oraz wskazanie każdego stałego zakładu, za pośrednictwem którego są wykonywane na terytorium Unii Europejskiej stosowne czynności, oraz państwa członkowskiego, w którym znajduje się taki stały zakład, jeżeli dane takie są dostępne.

Dodatkowo będą raportowane informacje dotyczące samych transakcji, takie jak numer rachunku bankowego na który jest wypłacane wynagrodzenie wraz z danymi posiadacza tego rachunku, jeśli to inna osoba niż sprzedawca. A także wartość łącznego wynagrodzenia z tytułu dokonanych transakcji w podziale na kwartały w ciągu roku oraz liczbę transakcji, z tytułu których wynagrodzenie to zostało wypłacone. Operatorzy będą musieli zaraportować również pobrane przez siebie składki, prowizje lub podatki.

Jeśli chodzi o sprzedawców wykonujących transakcje dotyczące udostępnienia nieruchomości, udostępniane będą adresy obiektów wraz z numerami ich ksiąg wieczystych, określenie rodzaju obiektów oraz wskazanie liczby dni, przez które grupa obiektów była udostępniana w okresie sprawozdawczym.

Podsumowując, fiskus otrzyma cały wachlarz informacji dotyczących nas i naszej internetowej sprzedaży.

Czytaj więcej

Od 1 lipca 2024 r. e-platformy przekażą skarbówce dane użytkowników

Czy sprzedawcy raportują dane do szefa KAS? Czy portal zrobi to samodzielnie na mocy dyrektywy DAC7?

Nie, sprzedawcy nie raportują bezpośrednio do Szefa KAS. Informacje dotyczące sprzedawców i transakcji przez nich wykonywanych przekazują do fiskusa platformy sprzedażowe.

Dyrektywa DAC7: co z moimi danymi będzie mógł zrobić fiskus?

Założeniem, które przyświecało wdrożeniu Dyrektywy DAC7 od początku było uszczelnienie systemów podatkowych w państwach UE, poprzez zmniejszenie oszustw podatkowych na platformach cyfrowych. Niewątpliwie zatem w ręce fiskusa trafi potężne narzędzie kontrolne, z którego bez wątpienia organ ten skorzysta. Możemy zatem być pewni, że dochody uzyskane przez podatników z transakcji na serwisach internetowych będą weryfikowane przez skarbówkę, a co ważniejsze, weryfikowana będzie poprawność ich rozliczenia w zeznaniach podatkowych.

Czy fiskus będzie weryfikować dane i przeprowadzać na ich podstawie kontrole w mojej firmie lub wzywać do wyjaśnień?

Z pewnością, organy podatkowe będą wykorzystywały pozyskane dane do tego typu działań. Zwłaszcza, jeżeli np. deklarowane przez nas dochody w zeznaniach podatkowych znacznie odbiegają od zaraportowanych wartości.

Dyrektywa DAC7: obowiązki dotyczą tylko firm, działalności gospodarczych i sprzedających w Internecie? Czy DAC7 dotyczy też osób fizycznych?

Uwzględniane w raportach będą zarówno podmioty gospodarcze, jak i osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Każdy podatnik, bez względu na to czy prowadzi firmę, czy pracuje na umowie o pracę lub też jest na emeryturze, może znaleźć się w zestawieniu otrzymanym przez fiskusa. Może się zatem okazać, że przykładowy Kowalski dokonuje transakcji, które świadczą o tym, że prowadzi działalność gospodarczą, jednak nie jest ona zarejestrowana. Z pewnością wspomniana Dyrektywa ograniczy działania szarej strefy w sieci.

Dyrektywa DAC7 a nieprawidłowości. Jakie sankcje grożą sprzedawcy?

To tak naprawdę zależy od rodzaju i skali nieprawidłowości, jakich dopuści się podatnik. Trzeba jednak pamiętać, że jeśli nie dopełnimy obowiązków wobec fiskusa, może to skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności karno-skarbowej za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe. Grozi nam wówczas kara grzywny a nawet pozbawienia wolności. Dodatkowo urząd skarbowy może za nieujawnienie dochodów nałożyć karną stawkę podatku wynoszącą 75% nieujawnionych dochodów, która jest naliczana niezależnie od sankcji karno-skarbowych.

Konsekwencje dla sprzedawców, którzy nie zarejestrują swojej działalności gospodarczej. Co zakłada dyrektywa DAC7?

Rejestracja działalności gospodarczej jest w Polsce obowiązkowa, a brak wpisu w CEDIG może skutkować karą grzywny lub karą pozbawienia wolności. Jeśli nie mamy zarejestrowanej firmy, to tak naprawdę dopuszczamy się szeregu nieprawidłowości - np. nie wystawiamy faktur sprzedażowych, nie prowadzimy księgowości, nie płacimy składek do ZUS, nie mamy kasy fiskalnej. Przepisy co prawda przewidują możliwość prowadzenia działalności nierejestrowej, czyli bez wpisu do bazy CEDIG, jednak trzeba wówczas spełniać określone kryteria m.in. nasze przychody nie mogą przekroczyć w żadnym miesiącu 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jednak i w przypadku działalności nierejestrowej dochody takie powinny być opodatkowane.

Zatem fiskus, mając wiedzę, jakich transakcji dokonaliśmy w ostatnich miesiącach, może łatwo sprawdzić, czy nasze działania spełniają kryteria działalności nierejestrowej, czy jednak już powinniśmy mieć wpis w CEDIG.

DAC7: jakie są terminy i procedury raportowania danych przez platformy sprzedażowe zgodnie z nowymi przepisami?

Operator platformy przekazuje Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej zbiorczą informację o sprzedawcach podlegających raportowaniu za dany okres sprawozdawczy, jakim jest rok kalendarzowy, do końca miesiąca następującego po zakończeniu okresu sprawozdawczego, czyli do 31 stycznia.

Informacja o sprzedawcach jest tworzona na podstawie wzoru dokumentu zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów i wysyłana elektronicznie.

Wyjątki od raportowania w DAC7. Jakie przewiduje dyrektywa dla platform sprzedażowych?

Raportowanie nie obejmie tylko tych sprzedawców, którzy dokonali mniej niż 30 transakcji w ciągu roku, jeśli ich wynagrodzenie z tego tytułu było niższe niż równowartość 2000 euro. Wyłączone z podmiotów objętych raportowaniem będą również podmioty rządowe, podmioty notowane na giełdzie czy też podmioty udostępniające nieruchomości w odniesieniu do grupy obiektów, jeśli liczba takich transakcji przekroczyła 2000 w okresie sprawozdawczym (np. hotele).

Monika Piątkowska

Monika Piątkowska

Doradca podatkowy

O autorce

Monika Piątkowska — Doradca Podatkowy, nr wpisu 14368. W 2014 roku ukończyła studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i rachunkowość, ze specjalizacją Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji. W 2012 uzyskała uprawnienia certyfikowanego Głównego Księgowego z wpisem na listę Ministerstwa Finansów. Od początku kariery mocno związana z finansami przedsiębiorstw, w latach 2015-2022 audytor w Raiffeisen Bank Polska S.A., a następnie BNP Paribas Bank Polska S.A. zajmowała się głównie analizą ekonomiczno-finansową małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Obecnie w ramach własnej kancelarii podatkowej udziela porad z zakresu prawa podatkowego, reprezentuje klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz w podatkowych postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Świadczy usługi zarówno na rzecz przedsiębiorców, jak i jednostek samorządu terytorialnego i spółek Skarbu Państwa. Autorka wielu publikacji, artykułów o tematyce podatkowej. Doradca Podatkowy w e-pity.pl.

Czytaj więcej

Platformy przekażą fiskusowi dane swoich użytkowników. Sejm uchwalił ustawę

Od 1 lipca 2024 r. zacznie obowiązywać w Polsce unijna dyrektywa DAC7. Jeżeli prezydent podpisze ustawę o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw, istotne zmiany czekają sprzedawców korzystających z platform internetowych takich, jak m.in. OLX, Allegro, czy Vinted. Oto najważniejsze pytania i odpowiedzi na temat zmian prawnych.

Dyrektywa DAC7. Jakie zmiany w zakresie raportowania danych przez platformy sprzedażowe?

Pozostało 97% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Sąd Najwyższy: zasiedzenie działki za miedzą nie dla każdego sąsiada
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
Zdrowie
Jak uzyskać pieniądze za błędy medyczne. Odpowiadamy na pytania
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Za granicą
Wakacje 2024 z biurem podróży. Jakie mam prawa podczas wyjazdu wakacyjnego?
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą