Spółka prowadzi działalność w specjalnej strefie ekonomicznej (SSE). Rokiem podatkowym spółki jest rok kalendarzowy. Do 31 grudnia 2016 r. spółka korzysta ze zwolnienia z CIT dochodów uzyskanych z działalności prowadzonej na terytorium strefy. Oprócz dochodów zwolnionych (strefowych) spółka uzyskuje również dochody opodatkowane. Od 1 stycznia 2017 r. chciałaby płacić zaliczki uproszczone. Czy możliwy jest wybór uproszczonej formy wpłacania zaliczek na CIT przez podmiot prowadzący działalność na terenie SSE?

Organy podatkowe akceptują stanowisko, że instytucja uproszczonych zaliczek na CIT jest dostępna również dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, z zastrzeżeniem wykazania przez te podmioty podatku należnego w deklaracji CIT-8 złożonej w roku poprzedzającym rok podatkowy, w którym będą wpłacane zaliczki w formie uproszczonej (albo w przypadku niewykazania podatku należnego w zeznaniu, o którym mowa – wykazania podatku należnego w deklaracji CIT-8 złożonej w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata).

Organy podkreślają, że wartość zaliczek miesięcznych wpłacanych w formie uproszczonej kalkulowana jest na podstawie wartości podatku należnego wykazanego w zeznaniu CIT-8 złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. W przypadku spółki będzie to więc zeznanie CIT-8 za rok 2015 r. (ewentualnie za rok 2014, jeżeli w zeznaniu CIT-8 za 2015 nie zostanie wykazany dochód opodatkowany). Podatek należny podmiotów prowadzących działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określany jest wyłącznie w odniesieniu do dochodu opodatkowanego na zasadach ogólnych (bez uwzględnienia dochodu z działalności zwolnionej z opodatkowania) (por. interpretację Izby Skarbowej w Poznaniu z 20 marca 2015 r., ILPB4/423-587/14-2/MC; interpretację Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 11 maja 2011 r., ITPB3/423-70/11/PST).

Przykład

Załóżmy, że łączny dochód spółki za rok 2015 wykazany w zeznaniu CIT-8 złożonym w marcu 2016 r. wyniesie 102 000 zł, w tym dochód zwolniony (strefowy) 90 000 zł, a dochód opodatkowany 12 000 zł. Spółka powinna wyliczyć zaliczkę uproszczoną na 2017 r. na podstawie dochodu opodatkowanego, tj. 12 000 zł. CIT za 2016 r. wyniesie 2280 zł (12 000 zł x 19 proc.), a zaliczka uproszczona w 2017 r. 190 zł (2280 zł x 1/12).

—Marcin Szymankiewicz, doradca podatkowy