Audyt wewnętrzny przeprowadzony w lutym 2016 r. wykazał, że w latach 2013 i 2014 r. zostały zaniżone koszty uzyskania przychodu, w związku z czym spółka powinna złożyć korekty zeznań CIT-8 za lata 2013 i 2014. Wykazanie kosztów w prawidłowej wysokości spowoduje, że spółka wykaże za te lata straty podatkowe. Czy w przypadku, gdy zeznanie roczne, na podstawie którego spółka ustaliła wysokość zaliczek uproszczonych należnych w roku podatkowym 2016 r., zostanie skorygowane w trakcie tego roku podatkowego, przez co kwota podatku należnego za lata 2014 i 2013 ulegnie obniżeniu do zera złotych, to spółka powinna obniżyć do zera złotych wysokość wpłacanych zaliczek uproszczonych w 2016 r., począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostanie złożona korekta CIT-8 za 2014 r.?

Warunkiem korzystania z zaliczek uproszczonych jest wykazanie w roku zaprzeszłym należnego CIT. Inaczej mówiąc, art. 25 ust. 6 ustawy o CIT nie przewiduje możliwości opłacania zaliczek uproszczonych w wysokości „zero".

Jeżeli zatem podatnik nie wykaże w zeznaniu za 2014 r. podatku, to zachowa prawo do wpłacania zaliczek w formie uproszczonej, jeżeli CIT będzie wykazany w zeznaniu za 2013 r. Jeżeli także i w tym zeznaniu podatnik nie wykaże podatku należnego, to zgodnie z literalnym brzmieniem art. 25 ust. 6 ustawy o CIT nie ma prawa do wpłacania zaliczek w formie uproszczonej. Sytuacja taka wystąpi w przypadku spółki z chwilą złożenia w trakcie 2016 r. (za który spółka opłaca zaliczki uproszczone) korekt zeznań CIT-8 za lata 2013 i 2014, w których wykaże straty podatkowe za te lata.

Dla określenia momentu utraty prawa do wpłacania zaliczek w formie uproszczonej w trakcie roku w związku ze złożoną korektą zeznania należy odwołać się do art. 25 ust. 9 ustawy o CIT. I tak, jeżeli podatnik złoży korektę zeznania CIT-8 powodującą zmianę wysokości podstawy obliczenia miesięcznych zaliczek płaconych w uproszczonej formie, kwota tych zaliczek ulega zwiększeniu lub zmniejszeniu począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym została złożona korekta, odpowiednio do zmiany wysokości podstawy ich obliczenia – jeżeli zeznanie korygujące zostało złożone w roku podatkowym, za który zaliczki są płacone w formie uproszczonej. Wobec braku szczegółowej regulacji art. 25 ust. 9 ustawy o CIT może być odpowiednio stosowany dla określenia momentu utraty uprawnień do wpłacania zaliczek w formie uproszczonej (por. interpretację ministra finansów z 8 lipca 2015 r., DD10.8221.57.2015.MZO).

Zatem zgodnie z art. 25 ust. 9 pkt 2 ustawy o CIT, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu złożenia korekt zeznań CIT-8 za lata 2013 i 2014 spółka utraci prawo do zaliczek uproszczonych. Załóżmy, że stosowne korekty tych zeznań CIT-8 spółka złoży w marcu 2016 r. Prawo do stosowania zaliczek uproszczonych w trakcie 2016 r. utraci wtedy od kwietnia 2016 r.

—Marcin Szymankiewicz, doradca podatkowy