Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z 19 grudnia 2022 r. (I SA/Kr 854/22).

W zakresie prowadzonej działalności, podatnik będący spółką handlową zobowiązuje się do wykonania na rzecz klienta ekspertyzy dotyczącej rozliczenia kredytu waloryzowanego kursem waluty obcej, która stanowi utwór w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Wynik usług przekazywany jest klientowi w formie licencji na korzystanie z ekspertyzy. Podatnik zastrzega w umowie zawartej z klientem, że przygotowanie ekspertyzy oraz udzielenie licencji na jej wykorzystanie zostanie dokonane bezpośrednio na rzecz klienta przez osobę trzecią (eksperta). Ekspert nie jest związany żadnym stosunkiem prawnym z klientem, tylko działa na zlecenie podatnika, który przyjmuje wobec klienta odpowiedzialność za wykonanie usługi (udzielenie licencji).