Rozwiązanie to ma w założeniu limitować nadmierne dofinansowanie jednostek udzielanymi im pożyczkami i kredytami przez podmioty powiązane (wspólników) kosztem dokapitalizowania w postaci wnoszonych dopłat do kapitału przez wspólników, czy powiększenia kapitału zakładowego, które to formy finansowania są – na mocy art. 12 ust. 4 pkt 4 i 11 ustawy o CIT – neutralne podatkowo. Wprowadzone do systemu podatkowego przepisy dotyczące niedostatecznej kapitalizacji (definiujące metodę kalkulacji limitu kosztów odsetkowych oraz zakres kosztów finansowania dłużnego, a także pozwalające na „przenoszenie” nieodliczonych w danym roku odsetek na następne lata podatkowe) mają uniemożliwić przedsiębiorstwom (w tym międzynarodowym) wliczanie w ciężar kosztów nadmiernych odsetek i w efekcie zmniejszanie przez nie zobowiązań podatkowych.