X. Spółka z o.o. (podatnik VAT czynny,) jest podmiotem leczniczym. Poza działalnością leczniczą, wynajmuje i zarządza nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z). Spółka jest właścicielem lokalu użytkowego, przystosowanego do zakwaterowania osób. Udziela pomocy obywatelom Ukrainy, którzy wjechali na terytorium Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa. Pomoc jest udzielana na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy spółką a gminą. Na jego podstawie gmina zleciła spółce zapewnienie miejsc noclegowych dla uchodźców skierowanych do zakwaterowania i  organizację wyżywienia (śniadanie, obiad, kolacja) dla osób zakwaterowanych.