Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z 30 listopada 2022 r. (I Sa/Po 310/22).

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą z zakresu realizacji przedsięwzięć deweloperskich. W momencie zawierania umów przedwstępnych z przyszłymi nabywcami lokali mieszkalnych przyjmował zaliczki na poczet dostawy lokali, które dokumentował wystawieniem faktur. Spółka dokonała sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) w skład którego wchodziły prawa i obowiązki z tytułu przedwstępnych umów sprzedaży lokali. W wyniku sprzedaży zbywca nie był stroną umowy w momencie dostawy lokali, zatem wystawił faktury korygujące, nie dokonując zwrotu zaliczek. Do ich zwrotu zobowiązał się nabywający ZCP. Podatnik po otrzymaniu potwierdzeń odbioru faktur korygujących dokonał obniżenia podatku należnego o kwoty wynikające z faktur.