Wprowadzenie regulacji dotyczących spółek nieruchomościowych miało za zadanie przede wszystkim uszczelnić system podatkowy. W sytuacji, gdy co najmniej 5 proc. praw udziałowych w spółce nieruchomościowej zostałoby zbytych przez nierezydenta podatkowego, zapłata podatku z tego tytułu powinna zostać dokonana przez samą spółkę nieruchomościową pełniącą rolę płatnika.

W związku z tym, wprowadzono dodatkowo przepisy nakazujące spółce nieruchomościowej oraz jej udziałowcom będącym podatnikami posiadającymi co najmniej 5 proc. praw udziałowych, aby po zakończonym roku składali szefowi KAS informacje o strukturze właścicielskiej w spółce nieruchomościowej. Z końcem września 2022 r., spółki nieruchomościowe i ich udziałowcy mieli okazję zmierzyć się z nowym obowiązkiem. W związku z tym, wyłoniło się wiele praktycznych problemów.