W sytuacji, gdy pracodawca − mimo braku ciążącego na nim obowiązku nałożonego przepisami powszechnie obowiązującego prawa pracy − zapewni pracownikowi bilet na przejazdy do miejsca ich stałego zamieszkania i z powrotem w celu odwiedzenia rodziny, to wartość tego świadczenia stanowi dla pracownika przychód z innych nieodpłatnych świadczeń, o którym mowa w art. 12 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 ustawy o PIT.

Pracownicy (wiceprezesi), którzy dojeżdżają okazjonalnie do miejsca stałego zamieszkania komunikacją miejską w celu odwiedzenia rodziny, nie należą do kategorii pracowników przeniesionych służbowo, w związku z czym w omawianej sytuacji, nie ma zastosowania zwolnienie przedmiotowe określone w art. 21 ust. 1 pkt 14 ustawy o PIT.