Spór w sprawie dotyczył zasad opodatkowania VAT czynności związanych z udzieleniem kredytów lub pożyczek. We wniosku z października 2021 r. spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa tzw. SKOK, zapytała m.in. o to czy wskazane w nim czynności związane z udzieleniem kredytu lub pożyczki oraz zarządzaniem nimi są zwolnione na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT? A także czy opłaty sankcyjne, pobierane w związku z wystawieniem wezwania do zapłaty wysyłanego do kredytobiorcy lub poręczyciela, pozostają poza zakresem VAT? Sama uważała, że w obu przypadkach odpowiedź powinna być pozytywna.