W spółkach komandytowych trwa pierwszy, po zmianie zasad ich opodatkowania, sezon na wypłatę zysków. Wątpliwości jest dużo, a fiskus wcale nie ułatwia rozliczenia. Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2021 r. spółki komandytowe stały się podatnikami CIT (moment zmiany statusu spółki można było przesunąć na 1 maja). Muszą więc płacić podatek od swoich dochodów. Oprócz tego trzeba też odprowadzić daninę od zysku wspólników.

Na kapitał zapasowy

– PIT komplementariusza można obniżyć o CIT od dochodu spółki odpowiednio do jego udziału w zysku. Tak wynika z art. 30a ust. 6a ustawy o PIT. Kilka tygodni temu Krajowa Informacja Skarbowa stwierdziła jednak, że jeśli spółka przekazała część zysku na kapitał zapasowy, to komplementariuszowi przysługuje tylko częściowe odliczenie. Po kilkunastu dniach inny konsultant KIS przyznał, że nie ma ograniczenia – mówi Cezary Szymaś, współwłaściciel biura rachunkowego ASCS-Consulting. Jego zdaniem prawidłowy jest ten drugi pogląd.

Czytaj więcej

Wspólnik zapłaci niższy podatek

– Z żadnego przepisu nie wynika, że ulgę należy zmniejszyć w części przypadającej na zysk przekazany na kapitał zapasowy – potwierdza Konrad Turzyński, doradca podatkowy, partner w kancelarii KNDP.

Ostatecznie korzystnie

Zapytaliśmy Krajową Informację Skarbową, jakie ostatecznie jest jej stanowisko. Okazuje się, że korzystne dla podatników.

– Art. 30a ust. 6a ustawy o PIT stanowi wyłącznie o proporcji udziału komplementariusza w zysku spółki. Nie ma znaczenia, jaka jego część została przekazana na kapitał zapasowy – wyjaśniają konsultanci z KIS.

Eksperci mają nadzieję, że to stanowisko już się nie zmieni. Sygnalizują jednak kolejny problem.

– Skarbówka twierdzi, że wspólnikowi przysługuje odliczenie CIT tylko za okres, w którym był komplementariuszem. Wynika z tego, że jeśli ten warunek nie był spełniony przez cały rok, to trzeba stosować proporcję, co bardzo utrudnia rozliczenie – mówi Cezary Szymaś.

– Po zmianach zasad opodatkowania w wielu spółkach komandytowych zmieniono status wspólników z komandytariuszy na komplementariuszy z dużym udziałem w zysku. Robiono to w trakcie roku i jeśli będziemy się kierować stanowiskiem fiskusa, to należałoby wyliczyć proporcję i opodatkować zysk na dwa sposoby – wyjaśnia Konrad Turzyński.

Spójrzmy na jedną z ostatnich interpretacji skarbówki. Spółka komandytowa stała się podatnikiem CIT 1 maja 2021 r. W grudniu nastąpiły zmiany w składzie i statusie wspólników. Spółka chce zastosować ulgę przy rozliczaniu PIT komplementariusza. Czy może to zrobić?

Tylko za część roku

„Komplementariusz ma prawo do obniżenia zryczałtowanego podatku o kwotę odpowiadającą iloczynowi procentowego udziału w zysku spółki i podatku należnego od dochodu tej spółki, obliczonego zgodnie z art. 19 ustawy o CIT, za rok podatkowy, z którego przychód z tytułu udziału w zysku został uzyskany, ale jedynie przypadającego proporcjonalnie na okres, w którym dany wspólnik był w spółce komplementariuszem. Uprawnienie do zastosowania mechanizmu pomniejszenia, o którym mowa w art. 30a ust. 6a ustawy o PIT, nie dotyczy tej części podatku spółki komandytowej, która przypada za okres, gdy wspólnik posiadał status komandytariusza” – czytamy w interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (nr 0114-KDIP3-1.4011.416.2022.1.EC).

– Taki wniosek nie wynika z przepisów. Nie ma w nich sformułowania, że wspólnikowi ulga przysługuje proporcjonalnie do okresu, w którym był komplementariuszem – mówi Konrad Turzyński. I wróży liczne spory sądowe w tej sprawie.

Przepisy przewidują też ulgę dla komandytariusza. Może nie płacić podatku od 50 proc. swoich przychodów (nie więcej niż 60 tys. zł rocznie z jednej spółki). – Ta ulga ma jednak bardzo trudne do spełnienia warunki – podkreśla Konrad Turzyński.

Stare bez daniny

Fiskus potwierdza natomiast, że zyski wypracowane przed przejściem na rozliczenie CIT, czyli przed 1 stycznia albo 1 maja 2021 r., nie są opodatkowane, nawet jeśli zostały wypłacone później (np. interpretacja dyrektora KIS nr 0112-KDIL2-2.4011.922.2020.2.MM).

Zaliczki: fiskus inaczej niż sądy

W wielu spółkach komandytowych zysk jest wypłacany już w trakcie roku, w formie zaliczek. Jak je rozliczyć? Fiskus surowo podchodzi do sprawy. Twierdzi, że spółka komandytowa, pełniąca funkcję płatnika, musi potrącić od zaliczki podatek i odprowadzić go do urzędu. Nie zgadza się też na zastosowanie ulgi dla komplementariusza, czyli obniżenia jego podatku o CIT od dochodu spółki. Zdaniem urzędników obniżenie to można zastosować dopiero po zakończeniu roku. Wtedy będzie znana wysokość CIT należnego od dochodu spółki. Na łamach „Rzeczpospolitej” wielokrotnie pisaliśmy, że to kontrowersyjne stanowisko, którego skutkiem jest kredytowanie skarbówki. Nadpłacony podatek można bowiem odzyskać dopiero w następnym roku.

Po stronie podatników stanęły sądy. Przykładowo, WSA w Gliwicach uznał, że spółka, wypłacając komplementariuszom zaliczki na poczet zysku, nie musi potrącać od nich podatku. Skoro bowiem do obliczenia podatku od przychodu komplementariusza konieczne jest poznanie wysokości CIT spółki, to zobowiązanie podatkowe powstanie dopiero po zakończeniu roku (sygn. I SA/GL 881/21).