Nieodpłatne świadczenia dla osób zatrudnionych na umowę o pracę to już norma. Pracownik ma wówczas przychód, od którego płatnik pobiera zaliczkę na PIT. Co w sytuacji, gdy spółka przyznaje benefity osobom, które prowadzą własną działalność gospodarczą i współpracują z nią na podstawie umów B2B? Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 2 września 2022 r. (0114-KDIP2-2.4011.544. 2022.1.RK) uznał, że współpracownik ma wówczas przychód z działalności gospodarczej, a spółka nie pełni obowiązków płatnika.

Taką odpowiedź otrzymała spółka, która oferuje swoim pracownikom, zatrudnionym na postawie umowy o pracę, wiele nieodpłatnych i częściowo odpłatnych benefitów pozapłacowych takich jak: karta lunchowa lub karta podarunkowa, prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, paczki świąteczne, dofinansowanie nauki języków obcych oraz kursów i szkoleń, dofinansowanie komunikacji miejskiej. Rozważa też nieodpłatne przekazanie niektórych benefitów osobom fizycznym prowadzącym samodzielną działalność gospodarczą, współpracującym z nią na podstawie umów o współpracę (umowy B2B). Celem jest zapewnienie dobrej współpracy, zwiększenie lojalności oraz motywacji.

Czytaj więcej

Jak opodatkować świadczenia z tytułu uczestnictwa w programach motywacyjnych

Wartość niewykazana na fakturze

Spółka wyjaśniła, że kontraktorzy nie są i nie będą zatrudnieni przez spółkę na podstawie umowy o pracę przez cały okres, kiedy są lub będą stroną umów B2B. Nieodpłatnie przekazane benefity nie będą częścią umów B2B oraz wynagrodzenia z tytułu wykonanych na podstawie tych umów usług, a kontraktorzy nie będą powiększać wynagrodzenia za swoje usługi wykonywane na rzecz spółki o wartość benefitów. Spółka będzie im przekazywać informacje na temat wartości przekazanych świadczeń.

Współpracownicy wystawiają i będą wystawiać na rzecz spółki faktury z wynagrodzeniem ustalonym na podstawie umów B2B. Wnioskodawca wypłaca im całość wynagrodzenia wskazanego na danej fakturze w kwocie powiększonej o VAT (w kwocie brutto). Nie występuje z tego tytułu w roli płatnika oraz nie przygotowuje i nie wysyła jakiejkolwiek deklaracji lub innej informacji przewidzianej przez przepisy podatkowe. Traktuje takie wynagrodzenie jako przychód z prowadzanej przez kontraktorów pozarolniczej działalności gospodarczej, który rozliczają samodzielnie.

Wątpliwość spółki dotyczyły rozliczenia podatku z tego tytułu. Spytała czy musi jako płatnik potrącać zaliczki na podatek z tytułu benefitów oraz przygotować jakiekolwiek deklaracje, formularze lub inne informacje dotyczące podatku dochodowego, np. PIT-11.

Tak jak inne przychody z biznesu

Dyrektor KIS zgodził się, że nie. Orzekł, że osoby otrzymujące od niej nieodpłatne benefity mają przychód z działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o PIT, przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

„Wartość nieodpłatnych świadczeń udzielanych przez spółkę osobom fizycznym, prowadzącym samodzielną działalność gospodarczą – z którymi spółka zawrze kontrakty B2B – stanowi dla tych osób przychód z tej działalności gospodarczej, stosownie do art. 14 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT” – stwierdził dyrektor KIS.

Oznacza to, że przychody takie podlegają opodatkowaniu na tych samych zasadach, jak pozostałe przychody z działalności gospodarczej prowadzonej przez te osoby. Podatnicy uzyskujący dochody ze źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza sami muszą opodatkować te dochody.

Dyrektor KIS przypomniał też, ustawa przewiduje dwa „tryby” zapłaty czy poboru podatku dochodowego od osób fizycznych:

- tzw. samoobliczenie (samowymiar) i zapłatę podatku przez podatnika oraz

- obliczenie i pobór podatku przez płatnika.

Żaden z przepisów nie nakłada jednak na dany podmiot obowiązków płatnika, jeśli podatnicy uzyskują od niego przychody z prowadzonej przez tych podatników działalności gospodarczej. Co więcej, ustawodawca wskazał wprost w art. 41 ust. 2 ustawy o PIT, że płatnicy nie są obowiązani do poboru zaliczek od należności z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 2 i 8, jeżeli podatnik złoży oświadczenie, że wykonywane przez niego usługi wchodzą w zakres prowadzonej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3.

W przypadku podatników prowadzących własną działalność gospodarczą nie ma więc znaczenia, czy po ich stronie powstaje przychód. Spółka i tak nie będzie musiała pobierać i odprowadzać zaliczki na podatek. Przepisy dotyczące obowiązków płatnika – stanowiące wyłom od zasady samoopodatkowania – nie dotyczą przychodów ze źródła, którym jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

„Spółka, jako płatnik nie będzie zobowiązana do potrącania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu benefitów, które mogą być nieodpłatnie przekazywane kontraktorom, i w konsekwencji nie będzie zobowiązana do przygotowania i wysłania jakichkolwiek deklaracji, formularzy lub innych informacji dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu benefitów, które mogą być nieodpłatnie przekazane kontraktorom” – stwierdził dyrektor KIS.

Podstawa prawna:

- art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 14 ust. 2 pkt 8 i art. 41 ust. 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1128 ze zm.)