Wycofanie składników majątku z prowadzonej działalności gospodarczej i przekazanie ich do majątku prywatnego będzie dla przedsiębiorcy neutralne podatkowo. Najnowsza interpretacja fiskusa to dobra wiadomość dla tych, którzy decydują się na podobne rozwiązanie.

Taką odpowiedź otrzymał przedsiębiorca, który w okresie prowadzenia działalności gospodarczej nabył nieruchomość, wprowadził ją do ewidencji środków trwałych i amortyzuje. Lokal jest obecnie wynajmowany. Podatnik zamierza wycofać go z działalności gospodarczej i przeznaczyć na najem prywatny, by rozliczać się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Czytaj więcej

Zamykasz biznes, poczekaj ze sprzedażą nieruchomości

Napisał, że powodem jest uporządkowanie relacji biznesowych oraz dostosowanie się do aktualnych warunków rynkowych w związku z Covid-19 i inflacją. Ma jednak wątpliwości, czy po takim kroku nie będzie musiał rozliczyć się z fiskusem.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnił, że nie. Planowana czynność nie będzie miała cech zbycia ani przymiotu odpłatności, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 PIT. Czynność ta nie spowoduje po stronie wnioskodawcy powstania obowiązku podatkowego na gruncie ustawy o PIT.

Przypomniał, że zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT, że opodatkowaniu podlega odpłatne zbycie nieruchomości, jeżeli zostało dokonane w ciągu pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy, reguły ogólnej nie stosuje się do odpłatnego zbycia składników majątku wykorzystywanych na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności, a dniem ich odpłatnego zbycia nie upłynęło sześć lat.

W rozpatrywanym przypadku nie dochodzi jednak do odpłatnego zbycia, ale do wycofania nieruchomości. Majątek osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą nie jest prawnie wyodrębniony z jej majątku osobistego, dlatego też przekazanie składnika majątku z prowadzonej działalności gospodarczej na potrzeby osobiste nie powoduje powstania przychodu po stronie podatnika. Przez tę czynność nie uzyska on żadnego przysporzenia majątkowego, nastąpi wyłącznie przesunięcie do majątku osobistego.

„Planowana czynność nie będzie nosić w istocie cech zbycia, jak również nie będzie posiadać przymiotu odpłatności, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT. Czynność ta nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego na gruncie ustawy o PIT” – wyjaśnił dyrektor KIS.

Przypomnijmy, że przychody z najmu można zakwalifikować do źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT (najem prywatny). W tej sytuacji właściciel może płacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych według stawek 8,5 proc., a po przekroczeniu progu 100 tys. zł – 12,5 proc.

W 2022 r. podatnicy mogą odliczyć odpisy amortyzacyjne tylko od lokali kupionych przed końcem 2021 r. W przyszłym roku nie będą już mieli tej możliwości.

Numer interpretacji: 0114-KDIP3-2.4011.593.2022.1.MG