Przepisy obowiązujące od początku 2022 r. wprowadziły nowe zachęty podatkowe dla przedsiębiorców, którzy wspierają działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę. Jest skierowana zarówno do prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, jak i do dużych spółek. Dzięki niej przedsiębiorcy zyskali możliwość odliczenia dodatkowych 50 proc., czyli odliczą w sumie 150 proc. kosztów.

Organy podatkowe wydają coraz więcej interpretacji, w których potwierdzają prawo do ulgi. Taką odpowiedź otrzymał podatnik prowadzący usługi prawnicze. Chce zawrzeć umowę sponsoringu z muzeum będącym instytucją kultury wpisaną do rejestru prowadzonego na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Jako sponsor przekaże muzeum zakupiony przez siebie antyk oraz pieniądze w zamian za usługi reklamowe.

W gablocie, w której będą wystawiane eksponaty, muzeum zamieści informację o sponsorze w ten sposób, by była dostępna dla każdego odwiedzającego. Muzeum zawiesi też w określonym przez obie strony miejscu afisz reklamowy zawierający logo sponsora i informację o przekazanych zabytkach.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że przedsiębiorca skorzysta z nowej ulgi. Przypomniał, że podatnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą może odliczyć od podstawy obliczenia podatku kwotę stanowiącą 50 proc. kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność: sportową, kulturalną oraz wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę.

Czytaj więcej

Sponsor może liczyć na podatkowe preferencje

Dotychczas fiskus zgadzał się, że wydatki na reklamę można odliczać w pełnej wysokości jako koszty uzyskania przychodów. Pod pojęciem reklamy należy rozumieć działania podmiotu gospodarczego mające na celu kształtowanie popytu na dane towary, usługi lub markę. Od 2022 r. wydatki te podlegają również odliczeniu jako ulga sponsoringowa. Podatnik uwzględni zatem dodatkowo 50 proc. kosztów poniesionych na rzecz muzeum.

„Warunkiem jest, aby umowa zawarta między stronami przewidywała, że w zamian za przekazanie określonych środków pieniężnych, wartościowych rzeczowych lub świadczeń, sponsor otrzyma od muzeum świadczenie ekwiwalentne. Tylko koszty sponsoringu właściwego stanowić mogą bowiem w całości koszty uzyskania przychodów sponsora” – stwierdził dyrektor KIS.

Numer interpretacji: 0115-KDIT3.4011. 422.2022.1.PS