Oskarżenie o zakup pustych faktur w 2014 r.

Po przeprowadzeniu kontroli i postępowania podatkowego w czerwcu 2021 r. naczelnik urzędu skarbowego zmienił rozlicznie w podatku od towarów i usług spółki komandytowej, odmawiając jej zwrotu VAT i wskazując obowiązek wpłaty tego podatku w kwocie ponad 117 tys. zł za IV kwartał 2014 roku. Według ustaleń organu spółka rozliczyła w tym okresie faktury zakupowe nieodzwierciedlające rzeczywistych transakcji na łączną kwotę ponad 400 tys. zł, co doprowadziło do zawyżenia VAT naliczonego o kwotę 82 tys. zł.

Instrumentalne wszczęcie postępowania celem wydłużenia terminu przedawnienia zobowiązań firmy

Spółka odwołała się od tej decyzji podnosząc m.in., że organ oskarżył ją o świadomy udział w oszustwie podatkowym, podczas gdy z materiału dowodowego nic takiego nie wynikało, a jednocześnie zarzucił jej brak zachowania należytej staranności w doborze kontrahenta. Pełnomocnicy spółki Robert Nogacki, właściciel Kancelarii Prawnej Skarbiec i Paweł Chmielowiec podnieśli również, że organ nadużył prawa, wszczynając przeciw niej postępowanie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe instrumentalnie – jedynie celem zawieszenia biegu terminu przedawniania przedmiotowego zobowiązania podatkowego.

Zarzut ten potwierdza fakt, że od czasu wszczęcia postępowania, nie zostały podjęte w jego ramach żadne czynności. Poza lakonicznymi stwierdzeniami podejrzenia uczestnictwa w nieuczciwym procederze naczelnik nie przedstawił żadnych dowodów na ich potwierdzenie. Pełnomocnik spółki argumentował również, że wszystkie zawarte przez spółkę umowy zostały zrealizowane, nabyte usługi opłacone i wykonane, a firma wywiązuje się ze swoich obowiązków podatkowych ciążących na jej operacjach gospodarczych. Organ pomimo upływu 6 lat nie przedstawił żadnego przeciwdowodu podważającego wiarygodność prowadzonej przez spółkę dokumentacji podatkowej i handlowej, ograniczając się jedynie do swobodnej interpretacji swoich wątpliwości na niekorzyść przedsiębiorcy.

Wszczęcie postępowania karno-skarbowego bez związku ze sprawą

Dyrektor izby administracji skarbowej przychylił się do wniesionego przez spółkę odwołania i uchylił decyzję naczelnika urzędu skarbowego w całości oraz umorzył prowadzone wobec niej postępowanie. Stwierdził, że przeprowadzone przez naczelnika postępowanie dowodowe nie wykazało, aby wszczęte postępowanie karne skarbowe miało jakikolwiek związek z zakwestionowanymi rozliczeniami przedsiębiorcy w podatku od towarów i usług za IV kwartał 2014 r. Jak uzasadnił dodatkowo w swojej decyzji organ odwoławczy, skoro wszczęte w styczniu 2019 r. dochodzenie Policji nie miało realnego związku z niewykonaniem przedmiotowego zobowiązania, to spółka nie została prawidłowo zawiadomiona przed upływem terminu przedawnienia tego zobowiązania o zawieszeniu jego biegu.

Sukces już na etapie odwołania

Dotychczasowa praktyka pokazuje, że podnoszony przez przedsiębiorców zarzut wszczynania postępowań karno-skarbowych jedynie celem zapewnienia sobie przez skarbówkę większej ilości czasu na dochodzenie zobowiązań podatkowych, tuż przed upływem terminu ich przedawnienia, zostaje uwzględniony dopiero przez sądy administracyjne na skutek wniesionej skargi. Ta sprawa to dla podatników promyk nadziei, że takie nieuzasadnione działania organów będą uchylane już na etapie postępowań odwoławczych przez organy wyższych instancji.

- Tego rodzaju zarzut to narzędzie prawne adresowane raczej do sądu administracyjnego. Na etapie odwoławczym zazwyczaj tylko sygnalizujemy jego użycie organowi II instancji, ale jak widać skutecznie – podsumował mec. Robert Nogacki, właściciel Kancelarii Prawnej Skarbiec.

Kancelaria Prawna Skarbiec specjalizująca się w doradztwie prawnym, podatkowym oraz strategicznym dla przedsiębiorców

Partner Kancelarie RP.