Mamy dobrą wiadomość dla osób, które liczą na dofinansowanie wakacyjnego wypoczynku przez pracodawcę. Choć stan epidemii w Polsce został zniesiony 16 maja, jeszcze obowiązują wyższe limity zwolnień z PIT, wprowadzone przez tarczę antykryzysową.

Ulgę na wakacje znajdziemy w art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o PIT. Przepis ten wymienia – jako zwolnione z podatku – dopłaty do wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych. Nieopodatkowane są też dopłaty do przejazdów związanych z wypoczynkiem i pobytem na leczeniu.

Ulga dotyczy dzieci i młodzieży do lat 18. Jeśli wakacje są finansowane z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra) – zwolniona jest cała kwota. Jeśli z innych źródeł – mamy roczny limit. Generalnie wynosi 2 tys. zł. Tarcza antykryzysowa zwiększyła go do 3 tys. zł. I ten wyższy limit nadal obowiązuje. Tak wynika z art. 52l pkt 4 ustawy o PIT.

Czytaj więcej

Koronawirus: wyższe limity zwolnień świadczeń socjalnych

Wyższy limit jeszcze w 2022 i 2023 r.

Przepis ten stanowi, że limit zwolnienia wynosi 3 tys. zł „w okresie od 2020 r. do końca roku podatkowego następującego po roku, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19”. Z tego wniosek, że większą ulgę mamy jeszcze w 2022 i 2023 r.

Podobnie jest z benefitami finansowanymi z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (o których mówi art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT). Przed epidemią zwolnienie podatkowe wynosiło 1 tys. zł, na wszystkie świadczenia otrzymane w ciągu roku. Tarcza antykryzysowa podniosła limit do 2 tys. zł. Wyższe zwolnienie obowiązuje jeszcze w 2022 r., a także w 2023 r.

Dofinansowanie z funduszu

Nieopodatkowane wsparcie dla pracowników musi być w całości sfinansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (lub funduszy związków zawodowych). Ulgą premiowane są świadczenia rzeczowe bądź pieniężne. Przy czym w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT jest zastrzeżenie, że świadczeniami rzeczowymi nie są bony, talony ani inne znaki uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.

Tarcza antykryzysowa zwiększyła też ulgę na zapomogi otrzymywane w razie indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci. Są zwolnione w całości z PIT, jeśli zostaną wypłacone np. z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo z funduszy związków zawodowych. Jeśli z innych źródeł, ulga wynosiła 6 tys. zł rocznie, ustawa antykryzysowa podniosła ją do 10 tys. zł.

Inne zapomogi, wypłacane z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom, którzy do niej należą, zostały zwolnione do 3 tys. zł. Wcześniej było to 1 tys. zł.

Wyższe limity zwolnienia z podatku na zapomogi będą obowiązywać jeszcze w 2022 r. W 2023 r. już nie.

Wyjazd na własną rękę bez zwolnienia

Fiskus podkreśla w interpretacjach, że ulga w PIT przysługuje wtedy, gdy wakacje dla dziecka są zorganizowane przez uprawnione podmioty. Zarówno te, które świadczą usługi wypoczynkowe w swojej działalności, np. biura podróży i turystyczne, jak i zajmujące się statutowo tego rodzaju usługami, m.in. szkoły, kościoły, stowarzyszenia, fundacje. Istotna jest również forma zorganizowanego wypoczynku. Muszą to być wczasy, kolonie, obozy bądź inne formy wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o PIT. Jak stwierdzono w jednej z interpretacji (nr 0113-KDIPT2-2.4011.144.2020.3.BO) – poza zwolnieniem są tzw. wczasy pod gruszą, wizyta u rodziny czy „wypady” organizowane na własną rękę.

Przy definiowaniu preferowanych ulgą form wypoczynku fiskus odwołuje się do Słownika Języka Polskiego PWN. Przykładowo obóz to „zorganizowany wypoczynek grupy ludzi, często połączony z uprawianiem sportu, doskonaleniem zawodowym, nauką języków obcych”.

Pamiętajmy też o zachowaniu dokumentów potwierdzających wakacyjny wyjazd.