Działalność strefowa jest zwolniona z CIT pomimo pracy zdalnej

Działalność wykonywana na terenie SSE nie oznacza nieprzerwanej, fizycznej obecności pracowników na jej obszarze. Dochód z działalności prowadzonej przez spółkę na podstawie zezwoleń podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym także wtedy, gdy pracownicy świadczą pracę z innego miejsca niż siedziba spółki.

Publikacja: 31.07.2022 02:00

Łódzka SSE

Łódzka SSE

Foto: Fotorzepa, Marian Zubrzycki

Przedstawione stanowisko wynika z interpretacji indywidualnej dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 maja 2022 r. (0111-KDIB1-3.4010.46.2022.2.PC).

W 2013 r. spółka (polski rezydent podatkowy) uzyskała zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o SSE. Wnioskodawca spełnił warunki prowadzenia działalności wskazane w zezwoleniu, tj. poniósł określone wydatki inwestycyjne, zwiększył, a następnie utrzymał wymagany poziom zatrudnienia oraz wywiązał się z terminu zakończenia inwestycji. W rezultacie spółka mogła skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania CIT na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT. Dodatkowo, w 2016 r. spółce udzielono kolejnego zezwolenia strefowego. W związku z wybuchem pandemii oraz obowiązującymi w tym zakresie regulacjami spółka poleciła swoim pracownikom wykonywanie pracy zdalnej. W konsekwencji wnioskodawca zwrócił się z pytaniem do dyrektora KIS, czy dochód z działalności prowadzonej przez spółkę na podstawie zezwoleń podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, o którym mowa wart. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT w zw. z art. 16 ust. 1 ustawy o SSE, w przypadku gdy niektórzy pracownicy świadczą pracę w formie zdalnej.

Czytaj więcej

Albo decyzja o wsparciu, albo estoński CIT

Wnioskodawca odwołał się do uzasadnienia przepisów o Polskiej Strefie Inwestycji oraz SSE. Podkreślił, że celem funkcjonowania SSE jest przyspieszenie rozwoju gospodarczego części terytorium kraju poprzez realizację nowych inwestycji i tworzenie miejsc pracy. Zdaniem spółki, poprzez umożliwienie pracownikom wykonywania pracy w trybie zdalnym spółka ma możliwość utrzymania zatrudnienia na poziomie odpowiadającym warunkom określonym z zezwoleniu. Ponadto, wykonywanie działalności na terenie SSE nie powinno być utożsamiane z nieprzerwaną, fizyczną obecnością pracowników na obszarze strefy. W jego ocenie, obsługa biznesowa oraz działalność produkcyjna wiążą się z wykonywaniem przez pracowników niektórych czynności poza terytorium SSE. Przykładowo, spółka powołała się na delegacje pracowników, podróże służbowe oraz pracę zdalną, które - mimo, że są wykonywane poza SSE - nadal mają związek z jej podstawową działalnością w SSE. Nie oznaczają one bowiem przeniesienia miejsca prowadzenia działalności gospodarczej poza obszar strefy. Jednocześnie działalność pracowników nadal pozostaje skupiona wokół infrastruktury biurowej oraz miejsca pracy, które znajduje się na terenie SSE.

Organ przyznał rację wnioskodawcy, wskazując, że dochód z działalności prowadzonej przez spółkę na podstawie zezwoleń podlega zwolnieniu z opodatkowania CIT w przypadku wykonywania przez pracowników pracy zdalnej.

KOMENTARZ EKSPERTA
Mateusz Gago - asystent w Dziale Doradztwa Podatkowego EY

Na skutek pandemii zdalna forma wykonywania pracy zyskała na popularności. Rynek pracy premiuje pracodawców, którzy zdecydowali się wdrożyć elastyczną formę pracy. Jednocześnie, wykonywanie pracy poza stałym miejscem jest coraz częściej przedmiotem wątpliwości podatników w zakresie konsekwencji podatkowych, w tym dotyczących ulg i zwolnień.
W analizowanej sprawie spółka uzyskała dochody z działalności prowadzonej na terenie SSE, które na podstawie zakresu zezwolenia strefowego zostały objęte zwolnieniem z CIT. Jednocześnie, na skutek pandemii część pracowników spółki świadczy pracę w trybie zdalnym. Zdaniem spółki, wykonywanie pracy przez część pracowników w trybie zdalnym nie wyklucza prowadzenia działalności gospodarczej przez spółkę na terenie SSE oraz prawa do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania dochodu. Stanowisko to, które podzielił organ, jest korzystne dla podatników i zasługuje na aprobatę.
Z literalnej treści art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT wynika, że zwolnienie z CIT przysługuje podatnikowi z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE. Natomiast, gdy działalność jest prowadzona poza terenem strefy, dochody w tym zakresie nie korzystają ze zwolnienia. Jednocześnie przepisy nie precyzują, jak należy rozumieć pojęcie „dochód uzyskany z działalności prowadzonej na terenie SSE”. Niemniej organy oraz sądy rozstrzygały już wątpliwości podatników na kanwie podobnych spraw. Przykładowo w interpretacji z 6 lutego 2020 r. (0111-KDIB1-3.4010.557.2019.1.IZ) organ uznał, że sprzedaż wyrobów wyprodukowanych przez spółkę na terenie SSE poprzez magazyn znajdujący się poza terenem strefy nie pozbawia tych wyrobów charakteru "produktu strefowego". Natomiast z orzeczenia WSA w Warszawie z 23 stycznia 2013 r. (III SA/Wa 1641/12) wynika, że z punktu widzenia realizacji celów strefy nie ma znaczenia, gdzie zawierana jest umowa, której skutkiem jest uzyskanie dochodu z działalności gospodarczej w SSE, a także czy taką umowę zawiera przedsiębiorca z siedzibą w miejscowości na terenie strefy, czy poza nią. Podobne stanowisko zajął również NSA w wyroku z 20 sierpnia 2015 r. (II FSK 1551/13).
Kluczowe jest zatem ustalenie, czy również dochody z pracy zdalnej wykonywanej przez pracowników mogą stanowić dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE oraz - w związku z tym - zostać objęte zwolnieniem. Uzasadniając swoje stanowisko podatnik słusznie odwołał się do kontekstu systemowego argumentując, że działalność wykonywana na terenie SSE nie oznacza nieprzerwanej, fizycznej obecności pracowników na jej obszarze. Czynności podejmowane przez pracowników poza SSE, takie jak podróże służbowe oraz praca zdalna są w niektórych przypadkach nieodzownym elementem wykonywanej pracy w obecnych modelach biznesowych.
Ponadto, wdrożenie elastycznej formy pracy kreuje pozytywny wizerunek pracodawcy wśród pracowników oraz sprzyja powstawaniu nowych miejsc pracy. Tym samym przyczynia się do spełnienia warunku, od którego zależy możliwość skorzystania ze zwolnienia, tj. zwiększania zatrudnienia oraz utrzymania go na określonym poziomie. W tym zakresie należy również podkreślić, że w omawianej sprawie podatnik nie prowadził działalności w sposób stały poza terytorium SSE, gdyż siedziba spółki wraz z infrastrukturą biurową przeznaczoną do pracy znajdowały się na terenie strefy. W konsekwencji, spółka jedynie umożliwiała pracownikom wykonywanie pracy w formie zdalnej poza SSE. Jednocześnie istotne jest, aby organ nie miał skutecznych argumentów, mających na celu wykazanie, że w następstwie pracy zdalnej doszło do stałej zmiany miejsca prowadzenia działalności gospodarczej z obszaru SSE na tereny pozastrefowe. Reasumując, jeżeli wykonywana praca w trybie zdalnym służy podstawowej działalności podatnika prowadzonej na terenie SSE – jednakże nie została w całości przeniesiona – to należy przyjąć, że na podstawie zezwolenia strefowego dochód z takiej działalności powinien podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych wynikającym z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT.
Współautorem komentarza jest dr Paweł Sancewicz – doradca podatkowy, menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego EYPrawo karne
Policja zatrzymała patostreamerów. Upili i upodlili młode kobiety
Materiał Promocyjny
Budowa farm wiatrowych i fotowoltaicznych
Sądy i trybunały
Sąd: Nawacki ma 3 dni. Inaczej grozi mu grzywna i areszt
Sądy i trybunały
Burzliwe obrady w KRS: wybrano sędziego do NSA i uzupełniono składy komisji
Praca, Emerytury i renty
Wyrównanie 500+ do 800 zł od sierpnia 2023? ZUS wydał komunikat
Materiał Promocyjny
ORLEN Paczka ma 4000 automatów paczkowych i rośnie w imponującym tempie
Sądy i trybunały
Jednoosobowy skład udrożnił apelację
Materiał Promocyjny
Zaskoczenie nowymi usługami Orange