Tak uznała Izba Skarbowa w Katowicach w interpretacji z 15 stycznia 2016 r. (IBPB- 1-1/4510/176/15/BK).

Spółka w toku swojej działalności zawiera z osobami stanowiącymi wysoko wykwalifikowaną kadrę menedżerską (kontrahenci) umowy świadczenia usług doradczych. Osoby te prowadzą indywidualną działalność gospodarczą. Na ich wynagrodzenie za świadczenie usług składa się wynagrodzenie podstawowe oraz dodatkowe, w ramach którego spółka przekazuje kontrahentom odpowiadające określonej kwocie pieniężnej świadczenia niepieniężne w ramach tzw. pakietu kafeteryjnego (pakiet) obejmującego kontrahentów i członków ich rodzin. Przyznanie pakietu i wynikająca z niego wysokość wynagrodzenia dodatkowego jest uregulowana w umowach cywilnoprawnych zawartych pomiędzy spółką a kontrahentami.

Pakiet obejmuje finansowanie kart sportowych, pakietów medycznych, ubezpieczeń, szkoleń i innych form świadczeń, a kontrahent może swobodnie nim dysponować, z zastrzeżeniem, że pakiet może zostać wykorzystany tylko na określone cele. Pakiet przysługuje określonej grupie kontrahentów, która ma szczególną wartość dla spółki, a celem jego przekazania jest motywacja kontrahentów do bardziej wydajnej i ściślejszej współpracy ze spółką.

Spółka zadała pytanie, czy wydatki ponoszone przez nią na zakup usług składających się na pakiet na rzecz kontrahentów lub członków ich rodzin mogą być przez nią zaliczone do kosztów uzyskania przychodu w myśl art. 15 ust. 1 ustawy o CIT. Zdaniem spółki wydatki związane z pakietem są kosztami uzyskania przychodów, gdyż w sposób pośredni przekładają się na uzyskanie konkretnych przychodów spółki.

Organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem spółki przedstawionym we wniosku o interpretację. Potwierdził, że wydatki ponoszone na rzecz kontrahentów w związku z nabyciem usług wchodzących w skład pakietu będą mogły stanowić koszty uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, ponieważ niezależnie od tego, jakie świadczenia obejmuje dany pakiet, stanowi on dla takiego kontrahenta należne mu oraz podlegające opodatkowaniu PIT wynagrodzenie w związku ze świadczeniem usług na rzecz spółki na podstawie zawartych z nią umów-zleceń.

Komentarz eksperta

Mateusz Teodorczuk, konsultant w dziale prawnopodatkowym PwC

W celu zakwalifikowania przez podatnika określonych wydatków do kosztów uzyskania przychodu muszą być spełnione określone warunki wskazane w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT. Przede wszystkim wydatek ten musi zostać poniesiony przez podatnika w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Wydatek ten nie może przy tym stanowić kosztu enumeratywnie wymienionego w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT, a więc nie może się znajdować w katalogu wydatków, których nie uważa się za koszty uzyskania przychodu. Ponadto, aby uznać dany wydatek za koszt uzyskania przychodu, powinien on mieć charakter rzeczywisty, a więc nie powinien zostać podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócony, a także powinien być właściwie udokumentowany i mieć związek z działalnością gospodarczą podatnika. Oznacza to, że wydatkowana przez spółkę kwota może zostać zaklasyfikowana do kosztów uzyskania przychodów po poddaniu jej weryfikacji pod względem przeznaczenia w zakresie celowości i zasadności funkcjonowania dla podmiotu, a także w zakresie możliwości przyczynienia się tego wydatku do osiągnięcia przez podatnika przychodu.

W opisanym stanie faktycznym przyznawany kontrahentom na podstawie zawartych z nimi umów cywilnoprawnych pakiet jest, obok wynagrodzenia podstawowego, dodatkowym motywacyjnym elementem wynagrodzenia za świadczone usługi, który ma postać niepieniężną. Przyznanie tego pakietu, przysługującego jedynie wybranym kontrahentom, wykazującym się szczególną wartością dla spółki, ma pozwolić spółce na utrzymanie z nimi dobrych relacji i dodatkowo zmotywować ich do współpracy, a tym samym przyczynić się do osiągnięcia przez spółkę przychodu w przyszłości.

Stanowisko organu podatkowego, zgodnie z którym przyznanie dodatkowego wynagrodzenia kontrahentom w postaci pakietu może stanowić koszt uzyskania przychodu zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, należy więc uznać za słuszne.

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ

Brak jest interpretacji podatkowych wydanych wcześniej w podobnych stanach faktycznych, tj. dotyczących pakietów przyznanych kontrahentom. Jednak w przypadku wydatków poniesionych na zakup świadczeń dodatkowych na rzecz pracowników organy podatkowe stoją na stanowisku, że mogą one zostać zaklasyfikowane jako koszt uzyskania przychodu. Mając na względzie to, że zarówno w przypadku pracowników, jak i kontrahentów przyznanie pakietów jest podyktowane tym samym celem, czyli motywowaniem współpracowników do efektywniejszej pracy na rzecz spółki, co ma w przyszłości wpłynąć na wysokość osiąganych przez nią przychodów, pakiety te powinny być traktowane jednakowo i niezależnie od tego, komu są przyznawane, powinny stanowić koszt uzyskania przychodu dla spółki.