Ta wiadomość nie ucieszy ani producentów i sprzedawców e-papierosów, ani ich klientów, którzy przerzucili się z tradycyjnych wyrobów tytoniowych na ich produkty. Jeden z najnowszych wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach nie pozostawia wątpliwości. Aromaty do e-papierosów też podlegają akcyzie, która jest istotnym elementem ich ceny.

Baza nie baza...

Sprawa dotyczyła firmy zajmującej się produkcją i sprzedażą zarówno gotowych produktów do papierosów elektronicznych, np. płynów, jak i komponentów wykorzystywanych przy ich wytwarzaniu. We wniosku o interpretację z sierpnia 2021 r. wyjaśniła, że ma w swojej ofercie m.in. aromaty do płynów do e-papierosów. Firma tłumaczyła, że część konsumentów nabywa gotowy płyn, który bezpośrednio wlewa do papierosa elektronicznego. Jest też grupa, która komponuje go samodzielnie według swoich indywidualnych potrzeb w zakresie zawartości nikotyny lub aromatu. Dlatego nabywają oni różne składniki w celu wytworzenia płynu do papierosów elektronicznych, w tym aromaty.

Czytaj więcej

Miliony Polaków w 2022 r. zapłacą więcej za papierosy

We wniosku podkreślono, że aromaty są więc produkowane i sprzedawane z przeznaczeniem do wykorzystania jako składniki, czyli dodatki czy domieszki, do komponowania płynu do e-papierosów. Tworzą mieszaninę substancji aromatyzujących i są sprzedawane przede wszystkim w małych opakowaniach o pojemności od 10 do 15 ml, zwykle z zakraplaczem. Spółka zaznaczyła, że nie nadają się one do bezpośredniego wlania i używania w papierosie. Uważała, że ich produkcja lub sprzedaż nie powinna być traktowana jako produkcja i sprzedaż płynu do e-papierosów z art. 2 ust. 1 pkt 35 ustawy o podatku akcyzowym, które są jednym z wyrobów akcyzowych. Podatniczka przekonywała, że aromaty nie powinny być traktowane jako roztwory, bo są jedynie dodatkami do roztworów, a na gruncie akcyzy należy te dwie kategorie rozróżniać. Nie powinny być traktowane jako „baza”.

Fiskus na takie rozróżnienie się nie zgodził. Wyjaśnił, że zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 35 ustawy o podatku akcyzowym za płyn do e-papierosów uznaje się roztwór przeznaczony do wykorzystania w papierosach elektronicznych, zarówno z nikotyną, jak i bez nikotyny, w tym bazę. Dlatego zdaniem urzędników za ten wyrób akcyzowy uznaje się wszelkie postacie roztworu, które są przeznaczone do wykorzystania w e-papierosach. Fiskus podkreślił, że katalog roztworów stanowiących płyn do papierosów elektronicznych jest otwarty, a o ich klasyfikacji na gruncie akcyzy decyduje przeznaczenie.

...akcyza jest

Spółka zaskarżyła interpretację, ale przegrała. Kielecki WSA nie miał wątpliwości, że płynem do e-papierosów jest każdy roztwór przeznaczony do wykorzystania w nich.

Nie chodzi o produkt finalny, który można użyć (wlać) do takiego papierosa. Pojęcie „roztworu” jest więc szerokie, otwarte. Baza została wymieniona przykładowo, a do tego z samej swej definicji też nie jest produktem finalnym.

WSA zauważył, co przyświecało objęciu akcyzą nowej kategorii: m.in. to, że e-papierosy są alternatywą dla tradycyjnych. Dlatego używanie przez konsumentów wyrobów nieopodatkowanych odbywało się kosztem konsumpcji tych tradycyjnych i opodatkowanych. Ustawodawcy chodziło więc o objęcie akcyzą płynu do e-papierosów ze względu na cele fiskalne oraz społeczne. Uznał płyn za używkę, nie czyniąc tu żadnych rozróżnień. Wyrok nie jest prawomocny.

Sygnatura akt: I SA/Ke 43/22

Opinia dla „Rzeczpospolitej”

Marta Kolbusz-Nowak, manager w EY Doradztwo Podatkowe Krupa

W omawianym wyroku WSA potwierdził, że aromaty mieszczą się w definicji płynu do papierosów. Sąd oparł się o wykładnię literalną i celowościową. Po pierwsze wskazał, że definicja ustawowa jest szeroka i obejmuje wszelkie roztwory mające zastosowanie do papierosów elektronicznych. A po drugie, że e-papierosy to używki, a cele społeczne i fiskalne dodatkowo przemawiają za tak szerokim rozumieniem tej definicji. Odniesienia skarżącej do opodatkowania wyrobów energetycznych WSA uznał za niezasadne, co często obserwujemy w  praktyce orzeczniczej. Istotnym jest też, że płyn do papierosów elektronicznych jest opodatkowany na podstawie objętości. I z tej perspektywy stanowisko sądu należy uznać za profiskalne oraz wpływające na wyższą cenę finalnego produktu.