Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 9 lutego 2022 r. (II FSK 1466/19).

Powiązana z podatnikiem spółka komandytowa (kredytobiorca) zaciągnęła kredyt inwestycyjny na wybudowanie centrum handlowego na nieruchomości będącej własnością podatnika. Dodatkowo podatnik udzielił kredytobiorcy poręczenia spłaty kredytu. Podatnik rozważa przejęcie długu spółki komandytowej w zamian za zapłatę na jego rzecz określonej kwoty przez kredytobiorcę, co skutkować będzie wygaśnięciem udzielonego poręczenia.