Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie (art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy o PIT). Jeżeli zatem przedsiębiorca jeszcze przed ukończeniem budowy budynku zawarł umowę najmu i zobowiązał się wykończyć budynek zgodnie z potrzebami najemcy, a najemca zwracał mu część wydatków na prace wykończeniowe, to powinien wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej środka trwałego (nowo wybudowanego budynku będącego przedmiotem umowy najmu), odpowiadającej zwróconym przedsiębiorcy przez najemcę kosztom prac wykończeniowych.