Zmiany w przedstawionym zakresie, do ustawy z 24 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. DzU z 2004 Nr 210, poz. 2135; dalej: ustawa o soz), wprowadza aktualnie uchwalona ustawa z 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, przekazana 25 marca 2022 r. do podpisu Prezydenta RP.

Różnice remanentowe