Pandemia Covid-19 zmienia model zatrudnienia w wielu firmach. Przedsiębiorcy coraz częściej wdrażają pracę zdalną oraz decydują się na inne formy współpracy niż etat. Z najnowszej interpretacji skarbówki wynika, że nie ma przeszkód, by spółka zawarła umowy o współpracę z dotychczasowymi pracownikami.

Taką interpretację otrzymała spółka, która świadczy usługi profesjonalnego doradztwa. Spółka analizuje różne modele współpracy oparte na modelu „hybrydowym". Chce też w większym zakresie korzystać z usług osób posiadających odpowiednie uprawnienia zawodowe (w szczególności tytuł doradcy podatkowego, radcy prawnego lub adwokata), prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

W ocenie spółki współpraca oparta na relacji przedsiębiorca-przedsiębiorca (B2B) poszerza możliwości pozyskania profesjonalistów, dla których elastyczność wyboru miejsca i czasu wykonywania pracy ma znaczenie decydujące. Jak zaznaczyła, rozważany model może dotyczyć także osób, które wcześniej były pracownikami spółki zatrudnionymi na umowę o pracę, przy założeniu, że zmienią się dotychczasowe zasady współpracy obowiązujące obie strony.

Spółka zaznaczyła, że usługodawcy będą spełniać warunki prowadzenia działalności gospodarczej określone w art. 5b ust. 1 ustawy o PIT. Będą m.in. sami ponosić odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat wykonywanych czynności. Z tego powodu objęci będą własnym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej stosownie do uprawnień zawodowych (obowiązkowe ubezpieczenie OC). Będą samodzielnie decydować o wykonywanych czynnościach, co nie wyklucza monitorowania przez spółkę ich rezultatu. Za wykonane usługi otrzymają wynagrodzenie na podstawie wystawionej przez siebie faktury obejmującej kwotę należnego podatku VAT według właściwej stawki.

Spółka chciała uzyskać potwierdzenie, że, wypłacając wynagrodzenie usługobiorcom, będzie zobowiązana do pełnienia funkcji płatnika, czyli poboru i wpłaty zaliczek do właściwego urzędu skarbowego. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się, że wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pełnienia funkcji płatnika. Wynagrodzenie za świadczone usługi będzie stanowić dla usługodawców przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, a nie przychody ze stosunku pracy czy też przychody z działalności wykonywanej osobiście.

Numer interpretacji: 0113-KDIPT2-3.4011.880.2021.7.MS

Czytaj więcej

Polski Ład: ZUS weźmie pod lupę umowy B2B