Tak wynika z interpretacji Izby Skarbowej w Łodzi z 19 stycznia 2016 r. (IPTPP3/ 4512-537/15-2/ALN).

Spółdzielnia pracy postanowiła przekształcić się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Z dniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, spółdzielnia pracy stanie się spółką przekształconą. Zgodnie z zasadami sukcesji uniwersalnej, spółce przekształconej przysługiwać będą wszystkie prawa i obowiązki spółdzielni pracy.

Po dniu przekształcenia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała z przekształcenia, będzie wystawiała duplikaty faktur VAT wystawionych przez spółdzielnię pracy przed dniem przekształcenia. W związku z tym spółka powzięła wątpliwość czy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług ma prawo i obowiązek wystawiania tego typu duplikatów faktur VAT i wskazywania w nich spółdzielni pracy jako sprzedawcy.

W ocenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej w wyniku przekształcenia, ma ona prawo i obowiązek wystawić duplikat faktury VAT wystawionej przed dniem przekształcenia przez spółdzielnię. Duplikat takiej faktury VAT musi być wystawiony zgodnie z danymi zawartymi w pierwotnym dokumencie, a więc jest powtórzeniem tych danych. Zgodnie zatem z brzmieniem art. 106l ustawy o VAT jako sprzedawcę należy wskazać podmiot sprzed przekształcenia, tj. spółdzielnię pracy.

Stanowisko to zostało potwierdzone w interpretacji indywidualnej wydanej przez Izbę Skarbową w Łodzi. Organ stwierdził, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako następca prawny przejmie wszelkie prawa i obowiązki spółdzielni, w tym także w zakresie wystawiania duplikatów faktur VAT. Izba podkreśliła, że podmiot będący następcą prawnym ma prawo, a zarazem i obowiązek wystawić duplikaty faktur VAT. Wobec tego na spółce będą ciążyły wszystkie obowiązki, jakie spoczywałyby na spółdzielni, gdyby podmiot ten nadal istniał, jak również przysługują mu takie same uprawnienia, jakie przysługiwałyby spółdzielni.

W konsekwencji organ podatkowy potwierdził, że następca prawny spółdzielni po dniu rejestracji przekształcenia w Krajowym Rejestrze Sądowym jest podmiotem zobowiązanym do wystawiania duplikatów faktur. Zastrzeżono przy tym, że duplikat faktury powinien zostać wystawiony zgodnie z danymi zawartymi na kopii faktury bądź faktury korygującej. Z uwagi na to, że wystawiony duplikat ma stanowić egzemplarz jednobrzmiący z dokumentem pierwotnym, powinien zawierać nazwę spółdzielni jako nazwę sprzedawcy.

Komentarz eksperta

Anna Chimerek, starsza konsultantka w dziale prawnopodatkowym PwC

Istotą przekształcenia jest zmiana formy prawnej, w której funkcjonuje dany podmiot. Należy pamiętać, że podmiot przekształcany nie jest traktowany jako podmiot likwidowany, gdyż prowadzona przez niego działalność, przy wykorzystaniu tego samego majątku, będzie kontynuowana w innej formie prawnej. Skutkiem przekształcenia jest wstąpienie we wszelkie prawa i obowiązki podmiotu przekształconego.

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

W odniesieniu do niniejszej sprawy, nie ulega wątpliwości, że na podstawie obowiązujących przepisów prawa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako następca prawny spółdzielni pracy przejmie jej wszelkie prawa i obowiązki, w tym także w zakresie wystawiania duplikatów faktur VAT.

Konsekwentnie w sytuacji, gdy faktura VAT zaginie lub ulegnie zniszczeniu i nabywca towarów lub usług zwróci się do spółki przekształconej o ponowne wystawienie dokumentu, ta będzie uprawniona do wystawienia duplikatu. Ważne jednak, aby spełniał on wymogi zawarte w przepisach. W tych przypadkach wydanie duplikatu następuje na podstawie dokumentu będącego w posiadaniu drugiej strony transakcji.

Duplikat powinien zawierać te dane, które znajdowały się w fakturze pierwotnej, słowo „duplikat" oraz datę jego wystawienia. Prawidłowo wystawiony dokument na moc prawną identyczną jak faktura pierwotna, czyli stanowi podstawę do odliczenia podatku naliczonego. Skoro zatem duplikat faktury VAT jest swoistym odtworzeniem pierwotnego dokumentu, to powinien zawierać jako nazwę sprzedawcy nazwę podmiotu sprzed przekształcenia – tu nazwę spółdzielni pracy.