Co do zasady diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika oraz podróży osoby niebędącej pracownikiem do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju są wolne od podatku (art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o PIT). W związku z brakiem definicji diety i podróży służbowej w prawie podatkowym, należy odwołać się do jej rozumienia na gruncie kodeksu pracy.