Dopłaty stanowią obowiązkowe świadczenie pieniężne wspólników wnoszone na rzecz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Są one sposobem na dokapitalizowanie spółki polegającym na tym, że każdy ze wspólników jest zobowiązany do wpłaty dodatkowej kwoty pieniężnej ustalonej w stosunku do posiadanych udziałów (w szczególności zgodnie z art. 177 i art. 178 kodeksu spółek handlowych). Przepisy prawa handlowego przewidują również możliwość zwrotu dopłat (art. 179 k.s.h.), z tym że dopłaty mogą być zwracane wspólnikom, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. Jednocześnie przepisy przewidują, że zwrot dopłat nie może nastąpić z majątku potrzebnego do pełnego pokrycia kapitału zakładowego oraz że dopłaty nie mogą być zwrócone w takim stopniu, w jakim wypłata spowodowałaby spadek wartości majątku spółki poniżej wysokości kapitału zakładowego (art. 189 k.s.h.). Spełnienie tych warunków daje wspólnikom możliwość podjęcia uchwały w sprawie zwrotu dopłat. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych taki zwrot dopłat pozostaje dla wspólnika neutralny podatkowo (art. 12 ust. 4 pkt 21 ustawy o CIT oraz art. 21 ust. 1 pkt 51 ustawy o PIT).