Złożony już w Sejmie rządowy projekt nowelizacji prawa celnego i innych ustaw przewiduje znaczącą zmianę proceduralną. Zmierza ona do redukcji biurokracji w urzędach celno-skarbowych.

Dotychczas, gdy trzeba było wydać decyzję w sprawie należności importowych od towarów przywożonych spoza Unii Europejskiej, urząd wydawał kilka oddzielnych decyzji: w sprawie cła, a oddzielne w sprawie innych podatków, w tym VAT. W rezultacie zdarzało się, że tej samej partii towaru, np. importowanych paliw, dotyczyło nawet pięć decyzji wymiarowych: w sprawie cła, akcyzy, VAT, opłaty paliwowej i opłaty emisyjnej. Według projektowanych przepisów po zmianach wystarczy jedna decyzja właściwego organu obejmująca wszystkie należności.

Czytaj także:

Czy badanie jakości wpływa na zwiększenie należności celnych

Inna zmiana w prawie celnym przewiduje likwidację wymogu podwójnych decyzji dotyczących wpisu do wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych. Taka sama zmiana ma dotyczyć wpisu na listę agentów celnych, dotychczas też wymagającego podwójnej decyzji.

Wśród innych zmienianych przepisów są też te dotyczące zasad ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Umożliwią one uzyskanie numeru PESEL nie tylko przez osoby urodzone w Polsce, ale też przez cudzoziemców tu mieszkających i rozliczających podatki w naszym kraju. Dotychczas mieli trudności m.in. z zameldowaniem, a te przekładały się na kłopoty z rozliczeniami podatkowymi.

Wejście w życie nowelizacji nastąpi pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.

Etap legislacyjny: przed pierwszym czytaniem w Sejmie