Podatnik (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) posiada środek trwały amortyzowany metodą degresywną od 2013 r. W 2017 r. metoda amortyzacji tego środka trwałego miała się zmienić na liniową, jednak w maju 2016 r. środek trwały został ulepszony. W jaki sposób podatnik powinien kontynuować amortyzację tego środka trwałego? – pyta czytelniczka.

Degresywna metoda amortyzacji jest określona w art. 22k ust. 1 ustawy o PIT. Z przepisu tego wynika, że począwszy od roku podatkowego, w którym obliczona metodą degresywną roczna kwota amortyzacji miałaby być niższa od rocznej kwoty amortyzacji obliczonej przy zastosowaniu liniowej metody amortyzacji podatnicy dokonują dalszych odpisów amortyzacyjnych przy zastosowaniu metody liniowej.

Wynik rozbudowy, rekonstrukcji lub adaptacji

Jak jednocześnie wynika z art. 22g ust. 17 ustawy o PIT, jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, to wartość początkową tych środków powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 3500 zł. Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 3500 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji.

Kiedy uwzględnić zmiany

W przypadku amortyzacji metodą liniową do powiększenia wartości początkowej środka trwałego dochodzi w dacie ulepszenia środka trwałego, a w konsekwencji powiększone odpisy amortyzacyjne rozlicza się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przeprowadzenia ulepszenia.

W przypadku amortyzacji metodą degresywną sytuacja taka ma miejsce tylko w pierwszym roku podatkowym używania środków trwałych. W kolejnych latach odpisy amortyzacyjne przy zastosowaniu tej metody są bowiem dokonywane od ich wartości początkowej ustalonej na początek roku podatkowego. W konsekwencji, w przypadku ulepszenia środków trwałych amortyzowanych metodą degresywną w drugim i kolejnych latach podatkowych ich używania odpisy amortyzacyjne od powiększonej wartości początkowych środków trwałych są dokonywane dopiero od roku podatkowego kolejnego po roku podatkowym przeprowadzenia ulepszenia.

Tak twierdzi fiskus

Potwierdzają to organy podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach, czego przykładem może być interpretacja Izby Skarbowej w Poznaniu z 30 czerwca 2008 r. (ILPB3/423-206/08-5/KS). W piśmie tym czytamy, że „w sytuacji gdy (...) dokonano ulepszenia środka trwałego w pierwszym roku podatkowym, w którym dokonywano amortyzacji metodą degresywną, zastosowanie będzie miała ogólna zasada wyrażona w art. 16h ust. 1 ustawy [oraz w art. 22h ust. 1 ustawy o PIT – przyp. aut.] i podstawa do naliczania amortyzacji powinna zostać zwiększona o wydatki na ulepszenie środka trwałego począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały ulepszono. Jeśli natomiast ulepszenie środka trwałego następuje w drugim lub w kolejnych latach amortyzowania środków trwałych metodą degresywną, to podstawa do naliczania odpisów amortyzacyjnych nie może ulec zmianie w trakcie roku i w związku z tym podstawa ta powinna zostać podwyższona o wydatki na ulepszenie środka trwałego począwszy od roku następującego po roku, w którym środek trwały ulepszono".

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

Liniowo albo nadal degresywnie

W przedstawionej sytuacji w maju 2016 r. podatnik powinien był zwiększyćwartość początkową przedmiotowego środka trwałego, jednak nie wpłynęło to na wysokość odpisów amortyzacyjnych rozliczanych od tego środka trwałego w 2016 r. Natomiast metoda amortyzacji dotycząca tego środka trwałego w 2017 r. zależy od tego, czy kwota amortyzacji metodą degresywną obliczona od podwyższonej wartości początkowej środka trwałego byłaby niższa od kwoty amortyzacji od podwyższonej wartości początkowej środka trwałego obliczonej metodą liniową. Jeżeli tak, to amortyzację przedmiotowego środka trwałego w 2017 r. podatnik powinien prowadzić metodą liniową. Jeżeli nie, to przedmiotowy środek trwały podatnik nadal powinien amortyzować metodą degresywną.

Przykład

Od września 2014 r. podatnik amortyzuje środek trwały o wartości początkowej 78 000 zł. Amortyzacja prowadzona jest metodą degresywną przy zastosowaniu stawki 40 proc. (20 proc. x współczynnik 2,0). W 2014 r. do kosztów uzyskania przychodów podatnik zaliczył odpisy amortyzacyjne na łączną kwotę 10 400 zł (78 000 zł x 40 proc. = 31 200 zł; 31 200 zł x 4/12 = 10 400 zł), natomiast do kosztów uzyskania przychodów 2015 r. – na łączną kwotę 27 040 zł (78 000 zł – 10 400 zł = 67 600 zł; 67 600 zł x 40 proc. = 27 040 zł). Łączna kwota zaplanowanych na 2016 r. odpisów amortyzacyjnych od przedmiotowego środka trwałego to 16 224 zł (67 600 zł – 27 040 zł = 40 560 zł; 40 560 zł x 40 proc. = 16 224 zł).

Na 2017 r. podatnik planuje zmianę metody amortyzacji tego środka trwałego na metodę liniową, gdyż łączna wysokość odpisów amortyzacyjnych na ten rok dokonywanych metodą degresywną (9734,40 zł, bo 40 560 zł – 16 224 zł = 24 336 zł; 24 336 zł x 40 proc. = 9734,40 zł) byłaby niższa od łącznej wysokości tych odpisów dokonywanych metodą liniową (15 600 zł, bo 78 000 zł x 20 proc. = 15 600 zł).

Scenariusz A: W maju 2016 r. doszło do ulepszenia przedmiotowego środka trwałego. Łączna wartość nakładów ulepszeniowych wyniosła 8200 zł. W takim przypadku z początkiem 2017 r. podatnik powinien zwiększyć wartość środka trwałego do 86 200 zł (78 000 zł + 8200 zł) i zmienić metodę amortyzacji na metodę liniową, gdyż po uwzględnieniu tej zmiany łączna wysokość odpisów amortyzacyjnych na 2017 r. dokonywanych metodą degresywną (13 014,40 zł, bo 24 336 zł + 8200 zł = 32 536 zł; 32 536 zł x 40 proc. = 13 014,40 zł) byłaby niższa od łącznej wysokości odpisów na ten rok dokonywanych metodą liniową (17 240 zł, bo 86 200 zł x 20 proc. = 17 240 zł).

Scenariusz B: W maju 2016 r. doszło do ulepszenia przedmiotowego środka trwałego. Łączna wartość nakładów ulepszeniowych wyniosła 31 300 zł. W takim przypadku z początkiem 2017 r. podatnik powinien zwiększyć wartość środka trwałego do 109 300 zł i kontynuować w 2017 r. jego amortyzację metodą degresywną. Po podwyższeniu wartości początkowej środka trwałego łączna wysokość odpisów amortyzacyjnych dokonanych w 2017 r. metodą degresywną będzie bowiem wyższa (22 254, 40 zł, bo 24 336 zł + 31 300 zł = 55 636 zł; 55 636 zł x 40 proc. = 22 254,40 zł) od łącznej wysokości odpisów amortyzacyjnych dokonanych metodą liniową (21 860 zł, bo 109 300 zł x 20 proc. = 21 860 zł).

Autor jest doradcą podatkowym