- Moja firma złożyła w terminie odwołanie od decyzji wydanej przez organ podatkowy. Okazało się jednak, że nasz kierowca pomylił się i zamiast do urzędu skarbowego pismo złożył w urzędzie kontroli skarbowej. Dostaliśmy nasze odwołanie z powrotem z informacją, że mamy 14 dni na ponowne złożenie odwołania w urzędzie skarbowym. Czy urząd kontroli skarbowej nie może sam przesyłać takich dokumentów do właściwego organu? – pyta czytelniczka.

Zgodnie z art. 171 ordynacji podatkowej (dalej: o.p.), jeżeli podanie (pismo, zażalenie, odwołanie) dotyczy kilku spraw podlegających załatwieniu przez różne organy, to organ podatkowy, do którego wniesiono podanie, rozpatruje sprawę należącą do jego właściwości. Równocześnie, organ podatkowy ma obowiązek zawiadomić wnoszącego podanie, że w sprawach innych powinien wnieść odrębne podanie do właściwego organu.

Skutki

Gdy organ podatkowy (już właściwy) otrzyma podanie złożone zgodnie z ww. zawiadomieniem, czyli w terminie 14 dni od dnia doręczenia tego zawiadomienia, to podanie uważa się za złożone w dniu wniesienia tego pierwszego podania. Jeśli więc podatnik postąpi zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, a więc organ podatkowy właściwy do rozpatrzenia sprawy otrzyma podanie w ciągu 14 dni od doręczenie zawiadomienia, to podanie uważa się za złożone w dniu wniesienia pierwszego podania. Taka procedura nie wywołuje przy tym skutków w postaci skrócenia terminów do załatwienia sprawy w postępowaniu podatkowym.

Jeżeli więc wnoszący podanie wniesie je przed upływem 14 dni od doręczenia zawiadomienia, to nawet gdy już upłynie termin do wniesienia np. odwołania, podanie uważa się za wniesione w terminie – w dniu złożenia pierwszego podania.

Przykład

Do urzędu skarbowego wpłynął 23 sierpnia 2016 r. wniosek przedsiębiorcy Waldemara Krzonkowskiego o rozłożenie na raty zaległości podatkowej wynikającej z decyzji dyrektora urzędu kontroli skarbowej z 15 sierpnia 2016 r. Decyzja ta została odebrana 17 sierpnia 2016 r. Jednocześnie z wnioskiem podatnik złożył odwołanie od tej decyzji. Podatnika zawiadomiono, że w sprawie odwołania od decyzji urzędu kontroli skarbowej należy wnieść odrębne pismo do właściwego organu podatkowego – dyrektora izby skarbowej za pośrednictwem dyrektora urzędu kontroli skarbowej. Podatnik odebrał zawiadomienie 26 sierpnia 2016 r. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Podatnik złożył odwołanie do dyrektora izby skarbowej za pośrednictwem dyrektora urzędu kontroli skarbowej 29 sierpnia 2016 r., a więc w terminie.

Wielość spraw

Przepisy prawa podatkowego – art. 168 o.p. – nie wykluczają możliwości sformułowania w jednym piśmie procesowym więcej niż jednego żądania, a art. 171 § 1 tej ustawy dopuszcza sytuację wielości żądań w jednym podaniu.

Przykład

Odwołanie może stanowić jeden ze składników podania zawierającego wniosek o przywrócenie uchybionego terminu (wyrok WSA w Kielcach z 14 lutego 2013 r., I SA/Ke 687/12).

Jeśli podanie dotyczy kilku spraw, w tym spraw niepodlegających załatwieniu przez organy podatkowe, to organ podatkowy, do którego wniesiono podanie, zawiadamia wnoszącego, że w tych sprawach powinien wnieść odrębne podanie do właściwego organu. Organ podatkowy informuje wtedy wnoszącego pismo o treści art. 66 § 2 kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie z tym przepisem odrębne podanie złożone według zawiadomienia w ustawowym 14-dniowym terminie od daty doręczenia postanowienia uważa się za złożone w dniu wniesienia pierwszego podania.

Adresat nieznany

Jeśli podatnik złożył podanie do organu niewłaściwego, a organu właściwego nie można ustalić na podstawie danych zawartych w podaniu albo gdy z podania wynika, że właściwy w sprawie jest sąd, to organ podatkowy zwraca podanie osobie, która je wniosła, z odpowiednim pouczeniem (art. 171 § 3 o.p.). Pouczenie powinno zawierać informację dlaczego pismo zwrócono. Powinno również wskazywać sąd, który jest właściwy do rozpatrzenia sprawy.

Zwrot podania na podstawie art. 171 § 3 o.p. osobie, która uprzednio wniosła je do organu podatkowego, może zatem nastąpić w dwóch przypadkach:

1. gdy organ, do którego wniesiono podanie, okazał się niewłaściwy, a właściwego nie można ustalić na podstawie danych zawartych w podaniu,

2.gdy z podania wynika, że właściwy w sprawie jest sąd (wyrok WSA w Poznaniu z 10 października 2012 r., I SA/Po 469/12).

Taki zwrot podania następuje w formie postanowienia, na które służy zażalenie.

—Regina Drabik