Pobierana od użytkowników wieczystych kwota za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności jest częścią ceny za dokonaną w przeszłości dostawę nieruchomości. Dlatego należy tę kwotę obciążyć VAT, i to według zasad obowiązujących w 2005 r., tj. w czasie ustanowienia użytkowania wieczystego.

Tak uznała Izba Skarbowa w Katowicach w niedawnej interpretacji.

Do celów opodatkowania VAT – inaczej niż w sensie cywilistycznym – przeniesienie własności gruntu na rzecz jego użytkownika wieczystego nie jest odrębną transakcją. Uznaje się bowiem, że użytkowanie wieczyste w sensie ekonomicznym jest zbliżone do własności. Samo ustanowienie użytkowania wieczystego jest przeniesieniem na rzecz użytkownika prawa do władania rzeczą jak właściciel. Nie można ponownie przenieść takiego prawa na osobę, która już nim dysponuje.

Nie przeszkodziło to jednak katowickiej Izbie Skarbowej stwierdzić, że od transakcji i tak trzeba będzie zapłacić VAT.

Izba odpowiadała na pytanie podatnika, który zamierzał nabyć własność użytkowanych nieruchomości od starosty reprezentującego Skarb Państwa.

Zdaniem podatnika sprzedaż nieruchomości w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi jedynie zmianę tytułu prawnego do nieruchomości. Nie wpływa natomiast na władztwo rzeczy, które użytkownik uzyskał już w dacie ustanowienia użytkowania.

– Czynność ta nie może być traktowana jako ponowna dostawa tych samych nieruchomości, w związku z czym nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług – zgodziła się izba skarbowa.

Izba zastrzegła jednak, że zbycie własności gruntu będącego wcześniej w użytkowaniu wieczystym na rzecz użytkownika wieczystego zobowiązuje go do zapłaty przyszłych opłat rocznych.

– Opodatkowaniu VAT będzie podlegać kwota stanowiąca resztę ceny za użytkowanie wieczyste – skonkludowała izba.

Autopromocja
RADAR.RP.PL

Przemysł obronny, kontrakty, przetargi, analizy, komentarze

CZYTAJ WIĘCEJ

Organ podatkowy uznał, że skoro oddanie w użytkowanie wieczyste podlegało VAT i czynność ta nastąpiła w 2005 r., to na tych samych zasadach co czynność dokonana w 2005 r. musi być opodatkowana reszta ceny należnej za działkę.

Podstawowa stawka VAT w tym okresie wynosiła 22 proc. i taka będzie naliczona od kwoty należnej za nieruchomość.

numer interpretacji: IBPP1/4512-418/16-1/MG