Zapytał, czy przeniesienie z mocy prawa własności nieruchomości gminy na własność Skarbu Państwa w zamian za odszkodowanie to czynność opodatkowana. Chodzi o sytuację, gdy nieruchomościami tymi gospodaruje prezydent gminy, tj. reprezentant Skarbu Państwa i jednocześnie organ wykonawczy gminy.

NSA chce też wiedzieć, czy wypłata odszkodowania gminie ma realny charakter, czy jest tylko wewnętrznym przeksięgowaniem.

—olat