Czy fizjoterapeuta może korzystać z ryczałtowych form opodatkowania? Jaki podatek zapłaci? O to zapytał skarbówkę jeden z naszych czytelników. I przesłał nam odpowiedź.

Podkreślono w niej, że prowadzący osobiście działalność gospodarczą fizjoterapeuta zalicza się do tzw. wolnych zawodów wymienionych w art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Stawka ryczałtu od jego przychodów wynosi 17 proc. Spadnie jednak do 15 proc., jeśli fizjoterapeuta nie wykonuje wolnego zawodu.

Czyli kiedy? Skarbówka znowu powołała się na art. 4 ust. 1 pkt 11, który stanowi, że za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się prowadzenie działalności bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu.

Wynika z tego, że jeśli fizjoterapeuta zatrudni osobę z tej samej branży (nawet na zlecenie czy dzieło), to może skorzystać z niższej stawki podatku. Fiskus już to wcześniej potwierdzał w interpretacjach dotyczących innych branż (pisaliśmy o tym w „Rzeczpospolitej" z 24 marca 2021 r.).

- Usługi w zakresie opieki zdrowotnej (PKWiU dział 86), inne niż świadczone w ramach wolnych zawodów, podlegają opodatkowaniu stawką 15 proc. – podsumowała skarbówka w odpowiedzi na pytanie czytelnika.

Nie zgodziła się natomiast na rozliczenie w formie karty podatkowej. Przypomniała, że ten wariant mogą wybrać podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, m.in. w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego, w warunkach określonych w części VIII tabeli stanowiącej załącznik do ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Są tam wymienione wolne zawody w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego takie jak: lekarz, lekarz stomatolog, felczer, technik dentystyczny, pielęgniarka, położna. W tabeli nie ma usług w zakresie fizjoterapii. – Tym samym fizjoterapeuci nie mają możliwości rozliczania się w formie karty podatkowej – stwierdziła Krajowa Informacja Skarbowa (pismo nr 0110.KIZ.4110.21409.2021).

Podstawa prawna: art. 4 ust. 1 pkt 11 oraz art. 12 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. w ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn. Dz.U z 2020 r., poz. 1905 ze zm.)