Tak wynika z interpretacji Izby Skarbowej w Katowicach z 9 grudnia 2016 r. (2461-IBPB-1-3.4510.912.2016.1.KB).

Podatnik (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) prowadzi działalność w zakresie dystrybucji żywności mrożonej. Towary nabywa uprzednio zarówno od producentów i dostawców należących organizacyjnie do swojej grupy kapitałowej, jak i od dostawców niezależnych. W związku z prowadzeniem stałej współpracy z tymi podmiotami, wnioskodawca otrzymuje nieodpłatnie dodatkowe, gratisowe towary. Przykładowo, przy zamówieniu 100 sztuk kartonów o odpowiedniej wartości, dostawca w ramach polityki rabatowej przekazuje podatnikowi wraz z dostawą zamówienia gratisowe 30 sztuk kartonów.

W związku z tym wnioskodawca zadał pytanie czy przy otrzymywaniu gratisowych towarów powinien rozpoznać przychód podatkowy na podstawie przepisów ustawy o CIT z tytułu nieodpłatnego świadczenia. Wnioskodawca uznał, że otrzymanie gratisów nie kreuje przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia. Jego zdaniem, otrzymane przez niego gratisowe towary związane z dokonywanymi zakupami stanowią swoisty „rabat towarowy". Zdaniem spółki udzielenie rabatu towarowego wiąże się bezpośrednio z wynagrodzeniem za konkretną dostawę lub dostawy. Gratisowe towary otrzymywane są w ramach tego samego stosunku prawnego, co towary uprzednio zamawiane. Przekazanie gratisów przez dostawców jest bezpośrednio związane z zakupem towarów, dlatego powinno być traktowane jako świadczenie odpłatne. W związku tym, że spółka płaci uzgodnioną cenę zarówno za zamawiane towary, jak i za gratisy, dostawa gratisów może być uznana za świadczenie ekwiwalentne. Udzielanie rabatu wiąże się bezpośrednio z wynagrodzeniem za dostarczane towary. Dodatkowe towary wydawane są w ramach tego samego stosunku prawnego, co towary zamawiane. Według spółki nie ma znaczenia, kiedy zostaną przekazane dodatkowe towary – czy nastąpi to łącznie z dostawą zasadniczą, czy już po niej.

Organ uznał stanowisko podatnika za prawidłowe.

Komentarz eksperta

Maciej Fiedorczuk, konsultant w dziale prawnopodatkowym PwC

Ustawa o CIT nie zawiera definicji przychodu podatkowego. Pojęcie to jest precyzowane przez przykładowe wyliczenie rodzajów przychodu. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT przychodem, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14 jest m.in. wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartość innych nieodpłatnych świadczeń. Ustawodawca nie zdefiniował pojęcia nieodpłatnego świadczenia, jednak zgodnie z ugruntowanym poglądem, pojęcie to ma szerszy zakres niż w prawie cywilnym. Obejmuje ono wszelkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu lub wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób prawnych, których skutkiem jest nieodpłatne, czyli niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu przysporzenie majątkowe tej osoby, mające konkretny wymiar finansowy. Nieodpłatnym świadczeniem jest zatem uzyskana przez podatnika wymierna korzyść finansowa, niezwiązana z poniesieniem wydatków, powstaniem kosztów, z obowiązkiem uiszczenia wynagrodzenia lub inną formą ekwiwalentu. W związku z tym należy przyjąć, że nieodpłatne świadczenie ma miejsce, gdy świadczeniu jednego z podmiotów nie towarzyszy świadczenie drugostronne.

W opisanym przez spółkę stanie faktycznym dochodzi do udzielenia rabatu towarowego, zwanego też rabatem naturalnym. Polega on na dodaniu do zakupionego towaru określonej ilości tego samego towaru. Warunkiem otrzymania rabatu naturalnego, udzielanego równocześnie z nabyciem rzeczy jest zakup określonej ilości towaru. Należy zgodzić się zarówno z wnioskodawcą, jak i z organem podatkowym, że w przedstawionym stanie faktycznym następuje zachowanie ekwiwalentności w tak przeprowadzonej transakcji. W związku z tym otrzymanie gratisów w opisywanym stanie faktycznym nie będzie prowadzić do obowiązku wykazania przez wnioskodawcę przychodu z nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT.

Komentowaną interpretację podatkową należy ocenić pozytywnie. Jest ona korzystna dla podatników. Zaprezentowane podejście organów podatkowych powinno zmniejszyć poczucie ryzyka przedsiębiorców w przypadku otrzymania rabatu naturalnego, będącego niejednokrotnie wyrazem dobrych stosunków z kontrahentami. Interpretacja ma również charakter pozytywny ze względu na zgodności z ogólnie ustaloną linią interpretacji przepisów podatkowych. Podobne interpretacje podatkowe wydawały między innymi Izba Skarbowa w Poznaniu (z 19 września 2014 r., ILPB3/423-291/14-4/PR, z 12 listopada 2013 r., ILPB3/423-376/13-2/PR, z 5 października 2012 r., ILPB3/423-241/12-4/JG), Izba Skarbowa w Bydgoszczy (z 2 grudnia 2016 r., 0461-ITPB3.4510.591.2016.1.AD) oraz Izba Skarbowa w Katowicach (z 28 lutego 2011 r., IBPBI/2/423-1735/10/SD).