Umorzenie udziałów nie może spowodować powstania straty podatkowej. Tak ciągle twierdzą organy podatkowe, czego przykładem może być wydana ostatnimi czasy interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 13 lutego 2017 r. (2461-IBPB-1-3.4510.22.2017.1.JKT).

Mogło się już wydawać, że sprawa możliwości rozpoznania straty podatkowej na transakcji sprzedaży udziałów (akcji) celem dobrowolnego umorzenia została rozstrzygnięta na korzyść podatników przez sądy administracyjne, jednak okazuje się, że organy ciągle są zdeterminowane, by trwać przy swojej nieprzychylnej podatnikom wykładni przepisów.

Chodzi tutaj, ściślej mówiąc, o dość nieprecyzyjne i systemowo niewłaściwe sformułowanie art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT, zgodnie z którym do przychodów nie zalicza się m.in. umorzenia udziałów (akcji) w spółce, w tym kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz takiej spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji) - w części stanowiącej koszt ich nabycia bądź objęcia. Przepis interpretowany jest w ten sposób, że rozpoznanie kosztu na takiej transakcji jest limitowane de facto wysokością osiągniętego przychodu.

Choć na skutek nowelizacji przepisów z 2010 r. ustawodawca zmienił podejście do sposobu opodatkowania przychodu z tytułu zbycia udziałów (akcji) celem ich dobrowolnego umorzenia i zrównał jego skutki podatkowe ze zwykłym zbyciem udziałów (akcji) na rzecz podmiotu trzeciego, to jednak prawo do rozliczenia straty na takiej transakcji jest podatnikom ciągle odmawiana.

Jest to w pewnym zakresie wynikiem potknięcia legislatora, który z jednej strony wyłączył przychody z dobrowolnego zbycia udziałów (akcji) w spółce w celu umorzenia z kategorii przychodów podlegających zryczałtowanemu podatkowi, jednak pominął doprecyzowanie przepisu określającego sposób rozpoznania przychodu z takiej transakcji.

Owo niedopatrzenie zaowocowało dysonansem pomiędzy celem ustawodawcy, jakim jest opodatkowanie przychodu z umorzenia na zasadach ogólnych oraz brzmieniem wspomnianego przepisu o rozpoznaniu przychodu, który stoi na przeszkodzie obniżeniu przychodu o koszt jego uzyskania w pełnej wysokości.

Ta sprzeczność była już przedmiotem interwencji sądów administracyjnych (np. wyrok NSA z 16 czerwca 2015 r., II FSK 1249/13 czy wyrok NSA z 19 sierpnia 2015 r., II FSK 1747/13), które stanęły po stronie podatników i uznały, że niesforny przepis o przychodzie nie może być stosowany w oderwaniu od celu jaki wyraźnie przyświecał ustawodawcy przy nowelizacji ustawy podatkowej. Organy podatkowe obstają przy swoim, ignorując niejako korzystne rozstrzygnięcia sądów.

Kwestia powinna doczekać się albo interpretacji ogólnej, albo doprecyzowania istniejących regulacji.

Łukasz Kupryjańczyk jest wspólnikiem w Thedy & Partners

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Brajan Wiszniewski jest asystentem w Thedy & Partners

Podstawa prawna: art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. DzU z 2016 r. poz. 1888 ze zm.)