Wygrane w grach internetowych nie podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeżeli nie są organizowane przez podmiot uznawany za mass media. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 maja 2017 r. (0461-ITPB2.4511.108.2017.2.HD).

Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej zwrócił się przedsiębiorca będący organizatorem gry powszechnie dostępnej w Internecie. Zgodnie z zapewnieniami wnioskodawcy, gra, o jakiej mowa w rozpatrywanej sprawie, nie jest grą hazardową (grą losową, zakładem wzajemnym, grą na automatach) w rozumieniu przepisów ustawy o grach hazardowych. Wątpliwości wnioskodawcy wzbudziła możliwość zwolnienia z opodatkowania nagród uzyskiwanych przez graczy, będących osobami fizycznymi, w przypadku gdy wartość wygranej nie przekracza 760 zł.

Organ podatkowy uznał, że samo ogłoszenie gry w Internecie nie jest wystarczające dla skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania wygranych uzyskanych przez jej laureatów. W świetle art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT, dochody (przychody) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych oraz z tytułu nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim UE lub innym państwie należącym do EOG, podlegają, co do zasady, opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10 proc. wygranej.

Na jakich warunkach

W odniesieniu do tej kategorii przychodów możliwe jest zastosowanie zwolnienia z opodatkowania przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT. Na mocy tego przepisu zwolniona od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach oraz grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio, telewizja) oraz w konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową, jeżeli jednorazowa wartość tych nagród nie przekracza kwoty 760 zł. Ustawodawca wskazał przy tym, że zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Wskazany przepis zawiera przesłanki o charakterze przedmiotowo-podmiotowym, których spełnienie jest wymagane w celu uwzględnienia zwolnienia.

Nie wystarczy ogłoszenie regulaminu

Odnosząc się do możliwości zastosowania zwolnienia w zakresie wygranych w grach ogłaszanych w mass mediach organ podatkowy podkreślił, że skuteczne skorzystanie z przedmiotowego zwolnienia dopuszczalne jest jedynie wówczas, gdy zarówno organizatorem, jak i emitentem konkursu są środki masowego przekazu. Jak czytamy w przywołanej interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej: „niewątpliwie, w dzisiejszych czasach nie sposób kwestionować Internetu jako środka masowego przekazu. Jednakże o zastosowaniu zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie decyduje sam fakt ogłoszenia gry w Internecie. Równie ważne jest, aby organizatorem gry były środki masowego przekazu, o czym świadczy użycie przez ustawodawcę spójnika »i« w wyrażeniu »organizowane i emitowane (ogłaszane) przez środki masowego przekazu«. Oznacza to, że zwolnienie ma zastosowanie wyłącznie do wygranych w konkursach i grach, które łącznie spełniają te dwie przesłanki, czyli są nie tylko emitowane (ogłaszane) przez środki masowego przekazu, ale też organizowane przez te środki, ewentualnie są konkursami z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa lub sportu. Stąd w przypadku gry spełnienie tylko jednego z powyższych warunków, tj. zamieszczenie w serwisie internetowym regulaminu określającego zasady uczestnictwa w grze oraz warunki przyznawania wygranej, nie uprawnia do zastosowania omawianego zwolnienia".

Nie ma różnicy zdań

Stanowisko przedstawione przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wpisuje się w dotychczasową linię interpretacyjną organów podatkowych. Podobnej oceny dokonał już wcześniej Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 2 lutego 2016 r. (ILPB1/4511-1-1530/15-2/AMN), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 8 października 2013 r. (znak IBPBII/1/415-712/13/BD) czy Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 24 października 2012 r. (IPPB2/415-762/12-2/AK). W świetle ocen prezentowanych przez organy podatkowe, nagrody uzyskane w grach czy konkursach ogłaszanych w Internecie mogą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania (przy spełnieniu przesłanki dotyczącej wartości wygranej) wyłącznie wtedy, gdy jednocześnie organizatorem akcji jest Internet, w dorozumieniu właściciel ogólnodostępnego, niewymagającego rejestracji, portalu internetowego.

—Aleksandra Kołc jest kierownikiem Zespołu Podatków Bezpośrednich w ECDDP Sp. z o.o.

podstawa prawna: art. 21 ust. 1 pkt 68 i art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2016 r. poz. 2032 ze zm.)

masz pytanie, wyślij e-mail: tygodnikpodatki@rp.pl