Międzynarodowe struktury optymalizacji podatkowej nie są jedynym sposobem na osiągnięcie wymiernych oszczędności podatkowych. W celu zmniejszenia podstawy opodatkowania CIT, spółki mogą skorzystać także z możliwości odliczenia od dochodu darowizn na cele określone w ustawie z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz na cele kultu religijnego. Aby tego dokonać, należy jednak zapoznać się z warunkami odliczenia przewidzianymi przez ustawodawcę.

Możliwość nie dla każdego

Aby możliwe było odliczenie, darowizna powinna zostać przekazana organizacjom, o którym mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub równoważnym organizacjom, określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego, obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele.

Z przepisów tych wynika, że beneficjentami darowizn muszą być jednostki prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych. Nie mogą być to jednak partie polityczne, związki zawodowe i organizacje pracodawców oraz fundacje utworzone przez partie polityczne.

Są też wyłączenia

Odliczeniu nie podlegają darowizny na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 proc., oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.

Ważny jest cel

Nie bez znaczenia pozostaje także cel na jaki zostanie przeznaczona darowizna. Odliczeniu od podstawy opodatkowania podlegają darowizny na cele:

1. określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Katalog zadań określonych tym artykułem jest bardzo szeroki i obejmuje m.in. zadania w zakresie pomocy społecznej, działalności charytatywnej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, nauki, kultury i wiele innych.

Dokumentowanie darowizny

Dokumentowanie darowizny

Rzeczpospolita

2. kultu religijnego, przy czym cel ten nie został szczegółowo zdefiniowany w ustawie o CIT. Utrwaliła się jednak praktyka interpretacyjna wskazująca, że przez darowizny na cele kultu religijnego należy rozumieć przekazanie środków np. na budowę, rozbudowę czy remont kościoła, jego wyposażenie lub zakup przedmiotów liturgicznych. Adresatami tych darowizn są w szczególności: kościoły, związki religijne i kościelne osoby prawne (zakony, parafie itd.).

Łączna kwota odliczeń z obu wymienionych tytułów nie może przekroczyć 10 proc. dochodu osiągniętego przez podatnika.

Nie może być kosztem

Darowizna, która uprzednio została przez podatnika zaliczona do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 14 ustawy o CIT, nie będzie podlegać odliczeniu. Przepis ten wskazuje, że kosztów uzyskania przychodów nie stanowią darowizny i ofiary wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem przekazywanych między spółkami tworzącymi podatkową grupę kapitałową. Kosztem nie są także wpłaty na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej, z tym że mogą nim być koszty wytworzenia lub cena nabycia produktów spożywczych, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy o VAT, przekazanych na rzecz organizacji pożytku, z przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje.

Jeżeli więc darczyńca zdecyduje się na podstawie ww. przepisu ustawy o CIT na zaliczenie przykazanej darowizny do kosztów uzyskania przychodów, to straci możliwość odliczenia jej od dochodu.

Obowiązki dokumentacyjne

Niezależnie od tego czy darowizna przekazywana jest w postaci pieniężnej, czy rzeczowej, powinna zostać rzetelnie udokumentowana. W przypadku przekazania środków pieniężnych wystarczy dowód wpłaty określonej kwoty na rachunek bankowy beneficjenta. Natomiast w przypadku darowizny o charakterze rzeczowym, konieczne jest potwierdzenie darowizny dokumentem, z którego wynika jej wartość. Darczyńca powinien także dysponować oświadczeniem obdarowywanego o przyjęciu darowizny >patrz schemat.

Ponadto, podatnicy korzystający z odliczenia darowizn są zobowiązani wykazać w deklaracji rocznej kwotę przekazanej darowizny, kwotę odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego. Chodzi w szczególności o jego nazwę, adres i numer identyfikacji podatkowej lub numer uzyskany w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym obdarowany ma siedzibę, służący dla celów podatkowych identyfikacji.

Cele charytatywno - opiekuńcze

Odliczeniu od podstawy opodatkowania podlegają również darowizny wynikające z odrębnych ustaw określających stosunek państwa do kościoła >patrz ramka. Są to darowizny przekazywane na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą, które można odliczać w pełnej wysokości – bez żadnego limitu.

Aby uzyskać prawo do odliczenia, należy:

1) przekazać darowiznę pieniężną lub rzeczową na rzecz podmiotów wyszczególnionych w tzw. ustawach wyznaniowych na ich działalność charytatywno-opiekuńczą;

2) w momencie odliczenia dysponować wystawionym przez beneficjanta darowizny potwierdzeniem odbioru darowizny;

3) w okresie dwóch lat od przekazania darowizny uzyskać sprawozdanie beneficjenta o przeznaczeniu darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą.

Autorka jest konsultantem w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

podstawa prawna: ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. DzU z 2016 r. poz. 1817 ze zm.)

podstawa prawna: art. 16 ust. 1 pkt 14 i art. 18 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. DzU z 2016 r. poz. 1888 ze zm.)

Na jakiej podstawie firma przekaże darowiznę

Prawo odliczania darowizn na cele charytatywno–opiekuńcze wynika z następujących ustaw o stosunku państwa do kościoła:

1. z 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. DzU z 2013 r. poz. 1169 ze zm.) – art. 55 ust. 7;

2. z 4 lipca 1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (tekst jedn. DzU z 2014 r. poz. 1726) – art. 40 ust. 7;

3. z 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. DzU z 2014 r. poz. 1889) – art. 28 ust. 5;

4. z 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. DzU z 2015 r. poz. 169) – art. 33 ust. 5;

5. z 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. DzU z 2015 r. poz. 43) – art. 34 ust. 2;

6. z 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. DzU z 2014 r. poz. 1712) – art. 29 ust. 5;

7. z 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. DzU z 2015 r. poz. 13) – art. 29 ust. 5;

8. z 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. DzU z 2015 r. poz. 14) – art. 26 ust. 5;

9. z 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. DzU z 2014 r. poz. 1599) – art. 27 ust. 5;

10. z 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. DzU z 2015 r. poz. 44) – art. 24 ust. 5;

11. z 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. DzU z 2015 r. poz. 483) – art. 19 ust. 2.