Sprzedaż pojazdu samochodowego w okresie korekty może stanowić podstawę do korekty podatku naliczonego przez podatnika.

Powyżej 15 tys. zł

Zasady dotyczące korygowania podatku naliczonego w odniesieniu do sprzedaży pojazdów samochodowych zostały uregulowane w art. 90b ustawy o VAT (przepis obowiązuje od 1 kwietnia 2014 r.). W świetle ww. regulacji, zmiana wykorzystywania na wykorzystywanie wyłącznie do działalności gospodarczej w okresie 60 miesięcy (licząc od miesiąca nabycia, importu lub oddania do użytkowania) pojazdu samochodowego, w stosunku do którego kwotę podatku naliczonego obliczano zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy o VAT, uprawnia podatnika do korekty podatku odliczonego przy (odpowiednio) nabyciu, imporcie albo wytworzeniu pojazdu (art. 90b ust. 1 pkt 2). Korekta taka może więc dotyczyć sprzedaży pojazdu, w odniesieniu do którego podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia 50 proc. kwoty podatku naliczonego. Uznaje się, że w miesiącu sprzedaży pojazdu samochodowego doszło do zmiany przeznaczenia takiego pojazdu samochodowego wyłącznie do celów działalności gospodarczej (art. 90b ust. 2).

Wynika z tego zatem, że podatnik może dokonać korekty, o której mowa w art. 90b ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, jeśli:

- przedmiotem sprzedaży jest pojazd samochodowy w rozumieniu art. 2 pkt 34 ustawy o VAT, nabyty 1 kwietnia 2014 r. lub później,

- podatnikowi przysługiwało częściowe (50-proc.) prawo do odliczenia podatku naliczonego w stosunku do tego pojazdu,

- sprzedaż następuje w okresie 60 miesięcy, licząc od miesiąca nabycia, importu czy też oddania do użytkowania.

Uprawnienie, a nie obowiązek

Co istotne, korekta ta jest jedynie uprawnieniem (nie obowiązkiem) podatnika. Gdy podatnik zdecyduje się na skorzystanie z tego uprawnienia, wówczas powinien uwzględnić kwotę korektyw deklaracji za okres, w którym doszło do zmiany przeznaczenia (sprzedaży) pojazdu w kwocie proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty (art. 90b ust. 4). Należy przy tym zaznaczyć, że przedstawione zasady korygowania podatku naliczonego dotyczą pojazdów samochodowych o wartości początkowej wyższej niż 15 000 zł. Wartość początkowa pojazdu powinna być przy tym odnoszona do momentu nabycia, zaimportowania czy oddania do użytkowania pojazdu samochodowego (a nie do momentu sprzedaży tych pojazdów).

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW

Przykład

W kwietniu 2016 r. spółka nabyła samochód osobowy o wartości 50 000 zł netto i 11 500 VAT. Odliczyła 50 proc. kwoty podatku naliczonego od tego zakupu. Pojazd ten nie został zgłoszony jako wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej. W marcu 2017 r. samochód został sprzedany za 30 000 zł netto i 6 900 zł VAT.

Z uwagi na to, że sprzedaż pojazdu (o którym mowa w art. 90b ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT) nastąpiła w okresie korekty, spółka może skorygować odliczenie za okres, w którym doszło do sprzedaży. Korekta podatku naliczonego w wysokości 4 696 zł powinna więc zostać uwzględniona w deklaracji za marzec 2017 r. w proporcji do pozostałego okresu korekty. Poniżej przedstawiono sposób wyliczenia kwoty korekty.

- Okres korekty: 60 miesięcy, licząc o miesiąca nabycia (od kwietnia 2016 r. do marca 2021 r. włącznie)

- Pozostały okres korekty: 49 miesięcy (licząc od marca 2017 r.)

- Kwota podatku naliczonego przy nabyciu pojazdu: 11 500 zł

- Kwota podatku faktycznie odliczonego przy nabyciu pojazdu: 5 750 zł

- Kwota podatku nieodliczonego przy nabyciu: 5 750 zł (11 500 zł x 50 proc.)

- Kwota korekty podatku naliczonego (w zaokrągleniu do pełnych złotych): 5 750 zł x 49 / 60 = 4 696 zł

15 tys. zł lub mniej

Gdy dojdzie do sprzedaży pojazdu samochodowego, którego wartość początkowa nie przekraczała 15 000 zł, należy odwołać się do art. 90b ust. 6 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, okres korekty dla ww. pojazdów wynosi 12 miesięcy. W pozostałym zakresie stosuje się odpowiednio art. 90b ust. 2-5. Jeżeli zatem w okresie 12 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym odpowiednio nabyto, zaimportowano lub oddano do używania pojazd samochodowy o wartości początkowej 15 000 zł, w odniesieniu do którego podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia 50 proc. podatku naliczonego, podatnik sprzeda ten pojazd, to może wtedy (nie musi) dokonać korekty podatku naliczonego przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu pojazdu. Korekta ta powinna być uwzględniona jednorazowo w deklaracji za okres, w którym nastąpiła sprzedaż, w proporcji do pozostałego okresu korekty.

Przykład

W lutym 2015 r. spółka wykupiła pojazd samochodowy z leasingu operacyjnego, w związku z czym otrzymała od sprzedawcy fakturę na wartość 5 000 zł netto i 1 150 zł VAT. Spółka odliczyła 50 proc. kwoty podatku naliczonego z tej faktury. Pojazd nie był wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej. W styczniu 2017 r. pojazd został odsprzedany podmiotowi trzeciemu.

Sprzedaż tego pojazdu w styczniu 2017 r. nie uprawnia spółki do korekty odliczenia, gdyż transakcja ta miała miejsce po upływie okresu korekty (12 miesięcy, licząc od miesiąca nabycia – wykupu z leasingu).

Zakup przed 1 kwietnia 2014 r.

W myśl art. 11 ust. 2 ustawy z 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw, art. 90b ustawy o VAT ma zastosowanie także do samochodów nabytych przed 1 kwietnia 2014 r., o których mowa w art. 7 ustawy zmieniającej. Oznacza to, że zasady korekty odliczenia wynikające z art. 90b ustawy o VAT stosuje się odpowiednio do samochodów zakupionych przed 1 kwietnia 2014 r., przy nabyciu których kwotę podatku naliczonego stanowiło 50 proc. lub 60 proc. kwoty podatku wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika, nie więcej jednak niż odpowiednio 5 000 zł lub 6 000 zł.

Przykład

W październiku 2013 r. spółka nabyła pojazd samochodowy o wartości 100 000 zł netto i 23 000 zł VAT. Spółka odliczyła kwotę podatku naliczonego w wysokości 6 000 zł. Pojazd nie był wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej. W czerwcu 2017 r. został sprzedany przez spółkę.

Spółka jest uprawniona do korekty odliczenia w związku ze sprzedażą ww. pojazdu samochodowego w okresie korekty. Korekta powinna być uwzględniona w deklaracji za czerwiec 2017 r. w kwocie proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty (czyli w kwocie 4533 zł). Poniżej zaprezentowano sposób wyliczenia kwoty korekty.

Okres korekty: 60 miesięcy, licząc o miesiąca nabycia (od października 2013 r. do września 2018 r. włącznie)

Pozostały okres korekty: 16 miesięcy (licząc od czerwca 2017 r.)

Kwota podatku naliczonego przy nabyciu pojazdu: 23 000 zł

Kwota podatku nieodliczonego przy nabyciu: 17 000 zł (23 000 zł – 6 000 zł)

Kwota korekty podatku naliczonego (w zaokrągleniu do pełnych złotych): 17 000 zł x 16 / 60 = 4 533 zł

Autorka jest kierownikiem zespołu ds. Podatków Pośrednich, trenerem w ECDDP Sp. z o.o. www.ecddp.com

podstawa prawna: art. 2 pkt 34 art. 86a ust. 1 i art. 90b ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 1221 ze zm.)

podstawa prawna: art. 11 ust. 2 ustawy z 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2014 r. poz. 312)