Amortyzacja: brak wpisu w ewidencji wyłącza wydatek z kosztów

Warunkiem zaliczania odpisów amortyzacyjnych do kosztów podatkowych jest uprzednie wprowadzenie składnika majątku do ewidencji środków trwałych.

Publikacja: 20.11.2017 03:00

Amortyzacja: brak wpisu w ewidencji wyłącza wydatek z kosztów

Foto: Adobe Stock

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT (art. 22 ust. 1 ustawy o PIT) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów enumeratywnie wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT (art. 23 ust. 1 ustawy o PIT).

Co mówią przepisy

Według art. 15 ust. 6 ustawy o CIT (art. 22 ust. 8 ustawy o PIT) kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m (art. 22a – 22o), z uwzględnieniem art. 16 tej ustawy (art. 23).

Stosownie do art. 16a ustawy o CIT (art. 22a ustawy o PIT), amortyzacji podlegają stanowiące własność (lub współwłasność) podatnika nabyte lub wytworzone we własnym zakresie kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania maszyny, urządzenia i środki transportu o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

Niedopatrzenie nie jest usprawiedliwieniem

Warunkiem zaliczenia odpisu amortyzacyjnego do kosztów uzyskania przychodu (koszt amortyzacji) jest prowadzenie odpowiedniej ewidencji, a więc konieczne jest wpisanie składnika majątku do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (wyrok NSA z 27 stycznia 2012 r., II FSK 1448/10). Jeśli kupiony przez podatnika składnik majątku (urządzenie) spełnia kryteria ustawowe uznania go za środek trwały podlegający amortyzacji, a podatnik nie dopełnił obowiązku ujęcia tego urządzenia w ewidencji środków trwałych, to nie można uznać wydatku poniesionego na zakup urządzenia za koszt uzyskania przychodów (wyrok WSA w Gdańsku z 3 października 2012 r., I SA/Gd 553/12). Nie można się w takim przypadku tłumaczyć np. niedopatrzeniem, gdyż to nie zwalnia podatnika z nałożonych na niego przez przepisy podatkowe obowiązków.

Musi być w spisie

Jeśli w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nie ma stosownego zapisu o istnieniu na stanie firmy majątku w postaci określonego środka trwałego, to odpisy amortyzacyjne od niego nie będą dla firmy kosztem uzyskania przychodu. Nie można bowiem ewidencjonować i ujmować w kosztach kwoty amortyzacji tego składnika, skoro ten składnik ewidencyjny nie istnieje w systemie finansowo – księgowym firmy mimo, że istnieje w rzeczywistości.

Wsteczna korekta rozliczeń W przypadku niewprowadzenia składnika majątku do ewidencji (wykazu) odpisów amortyzacyjnych od niego nie można ująć w kosztach uzyskania przychodów. W takim przypadku przyjmuje się, że obliczenie podatku dochodowego należy poprawić wstecznie, tzn. od momentu rozpoczęcia amortyzowania składników majątku nieujętych w ewidencji. Oznacza to, że podatnik musi zrobić wsteczną korektę kosztów i tym samym rozliczeń podatkowych. Będzie miał wówczas obowiązek zapłacenia podatku, który powinien był uiścić, gdyby nie uwzględniał w kosztach odpisów od składników majątku nieujętych w ewidencji. Dopiero ujawnienie danego składnika w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych pozwoli na prawidłowe rozliczenie kosztów amortyzacji (wyrok WSA we Wrocławiu z 13 listopada 2008 r., I SA/Wr 933/08).

Podstawa prawna:

art. 15 ust. 1 i 6 oraz art. 16a ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. DzU z 2016 r. poz. 1888 ze zm.)

art. 22 ust. 1 i 8 oraz art. 22a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2016 r. poz. 2032 ze zm.)

Prawo karne
Fakty i mity o "lex Tusk". Czy kontrowersyjna ustawa wpłynie na wynik wyborów
Prawo dla Ciebie
Lex Tusk: komisja ruszy przed wyborami, a odwołania do sądu już po nich
Prawo karne
Decyzje od ręki, spory na lata. Oto możliwy kalendarz prac komisji z Lex Tusk
Prawo
„Komisja może wezwać każdego, nie tylko Tuska. I każdemu wyrządzić krzywdę”
Sądy i trybunały
Sędzia Radzik nie będzie już wiceprezesem Sądu Apelacyjnego w Warszawie
Spadki i darowizny
Weszły w życie istotne zmiany w zachowkach