Zasadą jest, że podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej obowiązani są wpłacać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy. Najczęściej są one obliczane od rzeczywiście uzyskanego dochodu i wpłacane miesięcznie lub kwartalnie. Niektórzy podatnicy mają jeszcze jedną możliwość, a mianowicie wpłacanie zaliczek w formie uproszczonej. Do końca 2017 r. wszystkie zaliczki na podatek dochodowy należy regulować nawet jeśli ich wysokość wynosi złotówkę.

I w tej ostatniej kwestii od 2018 r. dojdzie do pewnej zmiany.

Dopiero po przekroczeniu limitu

Otóż zgodnie z dodanymi do art. 44 ustawy o PIT ustępami 15 i 16, podatnicy opodatkowani podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym, którzy uiszczają zaliczki miesięcznie lub kwartalnie, nie będą musieli ich wpłacać, jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku nie przekroczy 1000 zł.

Jeżeli natomiast podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku przekracza 1000 zł, to wpłacie podlega różnica pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek wpłaconych od początku roku.

Przykład

Podatek należny za styczeń 2018 r., który jednocześnie stanowi zaliczkę na podatek dochodowy za ten miesiąc, został obliczony na 820 zł. Ponieważ kwota ta nie przekracza 1000 zł, podatnik może jej nie wpłacać na rachunek urzędu skarbowego. To, jaka decyzja zostanie podjęta, ma wpływ na rozliczenie kolejnych miesięcy.

Przyjmijmy, że podatek należny za styczeń – luty 2018 r. wyniósł 1150 zł. Jeśli podatnik:

- wpłacił 820 zł zaliczki za styczeń, to należna zaliczka za luty wynosi 330 zł (1150 zł – 820 zł). Podatnik znów ma prawo podjęcia decyzji, czy te 330 zł wpłaci na rachunek urzędu skarbowego, czy nie. Wynika to z tego, że podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku nie przekroczył 1000 zł.

- nie wpłacił 820 zł zaliczki za styczeń, to należna zaliczka za luty wynosi 1150 zł (1150 zł – 0 zł) i cała ta kwota podlega wpłacie na rachunek urzędu skarbowego. Zaliczki nie można bowiem policzyć w taki sposób, jakby należność za styczeń była wpłacona, czyli w oderwaniu od tego, co miało miejsce w poprzednich miesiącach.

Rozwiązanie nie dla każdego

Z rozwiązania tego nie będą mogli skorzystać ani podatnicy, którzy wybrali zaliczki wpłacane w formie uproszczonej, ani ci, którzy są opodatkowani zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ

Rozwiązanie to ma charakter fakultatywny, co oznacza, że podatnicy mogą, ale nie muszą go stosować. Nie mają również obowiązku informować organu podatkowego o podjętej decyzji. Co istotne, w przepisach nie ma zastrzeżenia, aby podatnik nie mógł zmienić zdania w trakcie roku i na przykład zacząć wpłacać zaliczki na podatek dochodowy mimo braku takiego obowiązku z uwagi na nieprzekroczenie owej kwoty 1000 zł.

podstawa prawna: ustawa z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (DzU z 2017 r. poz. 2175)

masz pytanie, wyślij e-mail: tygodnikpodatki@rp.pl