Podatnikiem podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych wyprowadzanych ze składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy jest co do zasady podmiot prowadzący skład podatkowy. Wyjątkiem od tej reguły jest wyprowadzenie ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego ten skład podatkowy przez podmiot będący właścicielem tych wyrobów. Podmiot ten musi przy tym posiadać zezwolenie na wyprowadzenie wyrobów akcyzowych z cudzego składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy (dalej: zezwolenie wyprowadzenia). W takim przypadku przedsiębiorca ten będzie co do zasady obowiązany do złożenia zabezpieczenia akcyzowego.

Nieprawidłowe zabezpieczenie

Może się jednak zdarzyć, że właściciel wyrobów akcyzowych, wyprowadzający je ze składu podatkowego (na podstawie zezwolenia wyprowadzenia) dopuści się nieprawidłowości w zakresie stosowania zabezpieczenia (np. nie złoży zabezpieczenia akcyzowego, złoży zabezpieczenie niezapewniające pokrycia kwoty zobowiązania akcyzowego w należnej wysokości lub naruszy w jakikolwiek inny sposób warunki posiadanego zezwolenia wyprowadzenia). Mogą się wówczas pojawić wątpliwości, czy w związku z naruszeniem ww. wymogów akcyzowych przez podmiot posiadający zezwolenie wyprowadzenia, podatnikiem podatku akcyzowego w związku z wyprowadzaniem wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy stanie się podmiot prowadzący skład podatkowy (z którego te wyroby są wyprowadzane).

Przykład I

Spółka A prowadzi skład podatkowy, w którym magazynuje wyroby akcyzowe będące własnością spółki B. Spółka B uzyskała zezwolenie wyprowadzenia dla składu podatkowego spółki A. W związku z tym, spółka B złożyła zabezpieczenie akcyzowe, ponieważ ma zamiar wyprowadzić poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy (nieobjęte zwolnieniem) wyroby akcyzowe ze składu podatkowego spółki A. Złożone przez spółkę B zabezpieczenie akcyzowe nie zapewnia jednak pokrycia w należnej wysokości kwoty mogącego powstać zobowiązania podatkowego (zabezpieczenie jest zbyt niskie). Spółka A ma wątpliwości czy w takiej sytuacji nie stanie się podmiotem odpowiedzialnym (za te uchybienia) z tytułu wyprowadzenia poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych z jej składu podatkowego.

Gdy spółka B wyprowadzająca wyroby akcyzowe ze składu podatkowego spółki A popełniła nieprawidłowości w zakresie stosowania zabezpieczenia akcyzowego, pozostanie ona podatnikiem podatku akcyzowego dopóki organ podatkowy nie cofnie jej zezwolenia wyprowadzenia lub utraci ono ważność. Uchybienia, których dopuściła się spółka B, nie mają wpływu na odpowiedzialność spółki A prowadzącej skład podatkowy. W szczególności spółka A nie stanie się podatnikiem podatku akcyzowego w związku z wyprowadzeniem z jej składu podatkowego wyrobów należących do spółki B.

Może się również zdarzyć sytuacja, w której podmiot posiadający zezwolenie wyprowadzenia ma zamiar wyprowadzić poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy z cudzego składu podatkowego wyroby akcyzowe (będące jego własnością) objęte zwolnieniem ze względu na przeznaczenie.

Ze zwolnieniem

Wówczas podmiotem obowiązanym do spełnienia obowiązków związanych z możliwością zastosowania ww. zwolnienia jest prowadzący skład podatkowy (pomimo tego, że wyprowadzane wyroby akcyzowe nie są jego własnością). Przedsiębiorca prowadzący skład podatkowy zobowiązany jest zatem objąć wyprowadzane wyroby akcyzowe zabezpieczeniem akcyzowym (odmienne niż to ma miejsce w sytuacji opisanej w przykładzie nr I) oraz dołączyć do nich dokument dostawy. W przypadku niedopełnienia ww. warunków zwolnienia ze względu na przeznaczenie przez skład podatkowy, podmiot posiadający zezwolenie wyprowadzenia nie stanie się podmiotem odpowiedzialnym za dopełnienie tych warunków (przedsiębiorca posiadający zezwolenie wyprowadzenia nie będzie zobligowany do złożenia zabezpieczenia akcyzowego ani do dołączenia do przemieszczanych wyrobów akcyzowych dokumentu dostawy). Spowoduje to jednak utratę możliwości zastosowania zwolnienia ze względu na przeznaczenie i konieczność odprowadzenia od tych wyrobów akcyzy w należnej wysokości.

Dodatkowo, podmiot prowadzący skład podatkowy będzie miał dla transakcji wyprowadzenia wyrobów zwolnionych wiele obowiązków ewidencyjnych (naruszenie wymogów w tym zakresie nie spowoduje jednak utraty prawa do zwolnienia od akcyzy).

Przykład II

Spółka A prowadzi skład podatkowy, w którym magazynuje wyroby akcyzowe będące własnością spółki C. Spółka C uzyskała zezwolenie wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego spółki A. Spółka C ma zamiar dokonać wyprowadzenia poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych z zastosowaniem zwolnienia od podatku akcyzowego ze względu na przeznaczenie. W takiej sytuacji podmiotem obowiązanym do złożenia zabezpieczenia akcyzowego, wypełnienia obowiązków ewidencyjnych oraz dołączenia do przemieszczanych wyrobów dokumentu dostawy jest spółka A.

—Marcelina Fabia jest konsultantem podatkowym, trenerem w ECDDP Sp. z o. o.

—Piotr Paszek jest doradcą podatkowym, zastępcą dyrektora Departamentu Podatków ds. akcyzy, trenerem w ECDDP Sp. z o.o. www.ecddp.com

podstawa prawna: art. 8 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 pkt 2, art. 13 ust. 1 i 3, art. 32 ust. 5, art. 54 ust. 1 oraz art. 63 ust. 1 pkt 4 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 43 ze zm.)