Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną fiskusa, który z przyczyn formalnych nie zajął się wnioskiem o interpretację.

Sprawa dotyczyła spółki, która nabywa od firmy powiązanej usługi elektronicznej wymiany danych pomiędzy jej systemami a systemami partnerów dotyczące kolejowych przewozów towarowych.

Występując o interpretację, spółka chciała się upewnić, czy wydatki na usługi informatyczne nabywane od usługodawcy podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów.

Czytaj także: Co trzeba zrobić, żeby uzyskać interpretację indywidualną

Fiskus uznał jednak, że musi ją dopytać o dwie kwestie. Wezwał spółkę m.in. do wskazania symbolu PKWiU i nazwy grupowania dla wskazanych we wniosku usług. Spółka zareagowała na żądanie. Przypomniała jednak, że pyta o katalog z ograniczonym prawem do kosztów z art. 15e ustawy o CIT. A w tym przypadku ustawodawca nie powołuje się na PKWiU, ale wyłącznie na nazwy świadczeń. Powtórzyła też bardzo szczegółowo, na czym polegają jej usługi.

Fiskus uznał, że spółka nie opowiedziała, i pozostawił jej wniosek bez rozpatrzenia. Zdaniem spółki był to błąd i to jej rację przyznały sądy administracyjne.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zgodził się ze skarżącą, że dla dokonania oceny zastosowania ograniczeń z art. 15e ustawy o CIT nie jest konieczne podanie symbolu statystycznego nabywanych usług.

Ostatecznie to stanowisko potwierdził NSA. W jego ocenie, jeżeli podatnik ma wątpliwości co do prawidłowej kwalifikacji lub – jak w spornej sprawie – w ogóle się do niej nie odwołuje, to trudno od niego wymagać, aby opisując obszernie i szczegółowo usługę, dokonywał jeszcze na żądanie fiskusa jej klasyfikacji według standardów PKWiU.

NSA podkreślił, że w trybie żądania uzupełnienia braków formalnych pisma fiskus może żądać jedynie uzupełnienia wniosku o interpretację o takie elementy, bez których nie jest możliwa ocena, czy stanowisko i ocena prawna podatnika są prawidłowe czy błędne.

Jak zauważył w pisemnym uzasadnieniu sędzia NSA Maciej Jaśniewicz, jeżeli przepis prawa materialnego nie zawiera odwołania do klasyfikacji danej usługi do grupowania PKWiU, to organ interpretacyjny nie może wzywać zainteresowanego do usunięcia braków w tym zakresie. W konsekwencji nie może pozostawiać wniosku bez rozpatrzenia z tej przyczyny. Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura akt: II FSK 2441/20