- Jak ustala się podstawę opodatkowania w przypadku stosowania procedury VAT marża dla dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków? – pyta czytelniczka.

Na podstawie art. 120 ust. 4 ustawy o VAT, w przypadku podatnika dokonującego dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika w ramach prowadzonej działalności, w celu odprzedaży, podstawą opodatkowania jest marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku. W przypadku przedmiotowych dostaw towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków ustawodawca ustala więc podstawę opodatkowania w sposób szczególny, jako różnicę pomiędzy:

- kwotą sprzedaży i

- kwotą nabycia,

– pomniejszoną o kwotę podatku (interpretacja Izby Skarbowej w Katowicach z 18 ma- ja 2012 r., IBPP2/443-165/12/ICz).

Przykład

Firma A nabyła jacht (towar używany) od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej) za cenę 20 000 zł. Jacht został sprzedany za cenę 26 150 zł. Sprzedaż jachtu firma A opodatkowała w formie marży. Marżą będzie różnica pomiędzy kwotą sprzedaży (26 150 zł) a kwotą nabycia (20 000 zł), tj. 6150 zł. W celu ustalenia podstawy opodatkowania należy ją pomniejszyć o VAT, tj. 1150 zł (6150 zł x 23 : 123). Podstawa opodatkowania wynosi więc 5000 zł. Przy wyborze zasad ogólnych podstawę opodatkowania stanowiłaby kwota sprzedaży (26 150 zł) pomniejszona o należny VAT, tj. 4889,84 zł (26 150 zł x 23 : 123), a więc 21 260,16 zł. Jak zatem widzimy, dla firmy A korzystniej jest opodatkować sprzedaż jachtu w formie marży. Podatek naliczony, o który można byłoby pomniejszyć VAT należny ustalony wg zasad ogólnych, nie wystąpi.

Ogólne zasady ustalania podstawy opodatkowania są określone w art. 29a ust. 1, ust. 6 i 7 ustawy o VAT. I tak, stosownie do art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania (...) jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika (zob. art. 29a ust. 1 ustawy o VAT).

Zgodnie z art. 29a ust. 6 ustawy o VAT, podstawa opodatkowania obejmuje:

1) podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku;

2) koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

Z kolei, w myśl art. 29a ust. 7 ustawy o VAT, podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot:

1) stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty;

2) udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży;

3) otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku.

Opodatkowanie w formie VAT marża stanowi zatem wyjątek od zasady, że opodatkowaniu VAT podlega cała kwota należna od nabywcy (interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie z 12 marca 2014 r., IPPP2/443-1330/13-4/KBr; interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie z 21 czerwca 2016 r., IPPP2/4512-419/16-2/IŻ; interpretacja Izby Skarbowej w Łodzi z 3 lutego 2015 r., IPTPP2/443-810/14-4/IR).

Autor jest doradcą podatkowym

podstawa prawna: art. 29a ust. 1, 6 i 7 oraz art. 120 ust. 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 1221 ze zm.)